THỎA THUẬN CẤP PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG PLAYSTATION®5 (Phiên bản 1.0)

 

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN CẤP PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG PLAYSTATION®5 NÀY ("THỎA THUẬN") ĐỂ HIỂU RÕ CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN.

THỎA THUẬN NÀY ĐƯỢC LẬP GIỮA BẠN VÀ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (“SIE INC”). QUYỀN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG TRONG HỆ THỐNG GIẢI TRÍ BẰNG MÁY TÍNH PLAYSTATION®5 CỦA SIE INC (“HỆ THỐNG PS5”) PHỤ THUỘC RÕ RÀNG VÀO SỰ CHẤP THUẬN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN NÀY. KHI SỬ DỤNG HỆ THỐNG PS5, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN CÓ KHẢ NĂNG THAM GIA KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP NƯỚC BẠN VÀ ĐỒNG Ý RÀNG BUỘC THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

Bạn chấp nhận Thỏa thuận này nhân danh bạn và nhân danh những người sẽ truy cập hoặc sử dụng: (i) hệ thống PS5 của bạn; hoặc (ii) tài khoản hệ thống PS5 của bạn hoặc tài khoản của bạn liên kết với hệ thống PS5 này trên PlayStation™Network (“Tài khoản”). Bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc những người khác sử dụng hệ thống PS5 của bạn và tuân thủ theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

SIE Inc sẽ có quyền thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này tùy từng thời điểm. Phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này sẽ thay thế mọi phiên bản đã lập trước đó.

Thỏa thuận này sẽ được áp dụng cho mọi phần mềm hệ thống, phần sụn và phần mềm trình duyệt Internet cũng như các phần mềm ứng dụng khác được tích hợp trong hệ thống PS5 cũng như mọi bản vá, bản cập nhật, bản nâng cấp hoặc phiên bản mới của phần mềm hệ thống, phần sụn và phần mềm trình duyệt Internet đó và các phần mềm ứng dụng khác được cung cấp hoặc tích hợp sẵn trên hệ thống PS5 thông qua bất kỳ dịch vụ hoặc mạng lưới trực tuyến nào của SIE Inc hoặc Sony, PlayStation™Network, trang web của SIE Inc hoặc thiết bị chơi trò chơI PS5. Mọi phần mềm và phần sụn được mô tả trong đoạn này sẽ được gọi chung là “Phần mềm hệ thống” trong suốt Thỏa thuận này.

Nếu bạn cư trú tại khu vực Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Úc, Châu Đại Dương, Ấn Độ, Liên bang Nga hoặc U-crai-na, tất cả các trò chơi và phần mềm khác được cung cấp để sử dụng với hệ thống PS5 của bạn sẽ được cấp phép cho bạn, chứ không được bán, theo Điều khoản sử dụng phần mềm có thể tìm thấy tại trang web https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Nếu bạn cư trú tại khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ hoặc Trung Mỹ, tất cả các trò chơi và phần mềm khác được cung cấp để sử dụng với hệ thống PS5 của bạn sẽ được cấp phép cho bạn, chứ không được bán, theo Thỏa thuận cấp phép sử dụng sản phẩm phần mềm có thể tìm thấy tại http://us.playstation.com/softwarelicense.

LƯU Ý: NẾU BẠN LÀ MỘT CÔNG DÂN MỸ HOẶC CÔNG DÂN CỦA MỘT NƯỚC THUỘC KHU VỰC BẮC MỸ, TRUNG MỸ HOẶC NAM MỸ, TRONG PHẠM VI CAO NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, THỎA THUẬN NÀY SẼ BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI RIÊNG VẦ ĐIỀU KHOẢN KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ CÓ HIỆU LỰC RÀNG BUỘC TRONG MỤC 8, THEO ĐÓ, SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN CỦA BẠN THEO THỎA THUẬN NÀY VÀ LIÊN QUAN ĐẾN MỌI “TRANH CHẤP” (NHƯ ĐÃ NÊU TRONG MỤC 8) GIỮA BẠN VÀ MỘT “CÔNG TY THUỘC SONY” (NHƯ ĐÃ NÊU TRONG MỤC 8). BẠN CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TỪ CHỐI ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI PHÂN XỬ VÀ ĐIỀU KHOẢN KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ CÓ HIỆU LỰC RÀNG BUỘC NHƯ ĐÃ NÊU TRONG MỤC 8.

 

1. CẤP GIẤY PHÉP

Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, SIE Inc sẽ cấp cho bạn một quyền không độc quyền, phi thương mại để chỉ sử dụng Phần mềm hệ thống trên hệ thống PS5 của bạn. Các quyền của bạn trong việc sử dụng các phiên bản trước của Phần mềm hệ thống khác với phiên bản Phần mềm hệ thống hiện tại sẽ bị chấm dứt ngay khi bạn có thể tiếp nhận hoặc cài đặt phiên bản Phần mềm hệ thống mới nhất trên hệ thống PS5.

Một số điều khoản của giấy phép áp dụng cho phần mềm hoặc dịch vụ thuộc bên thứ ba được SIE Inc cấp phép sử dụng có thể yêu cầu SIE Inc gửi cho bạn thông báo và điều khoản của giấy phép áp dụng cho phần mềm hoặc dịch vụ thuộc bên thứ ba đó. Những thông báo và điều khoản của giấy phép này sẽ được gửi tới bạn tại https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/ hoặc bất kỳ địa điểm nào khác mà SIE cho là phù hợp.

Mọi quyền sử dụng Phần mềm hệ thống sẽ chỉ được cấp theo giấy phép, và bạn sẽ không được cấp bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào trong Phần mềm hệ thống. SIE Inc và các bên cấp phép của SIE Inc sẽ bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ đối với Phần mềm hệ thống. Mọi hành động sử dụng hoặc truy cập Phần mềm hệ thống sẽ phải tuân thủ theo các điều khoản của Thỏa thuận này và luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Trừ khi được Thỏa thuận này cấp phép rõ ràng, SIE Inc và các bên cấp phép của mình sẽ bảo lưu mọi quyền đối với Phần mềm hệ thống.

 

2. HẠN CHẾ

Bạn sẽ không được phép cho thuê, thuê, cấp phép bổ sung, công bố, sửa đổi, vá, điều chỉnh hoặc dịch Phần mềm hệ thống. Bạn sẽ không được phép đảo ngược kỹ thuật, giải mã hoặc tháo rời Phần mềm hệ thống, tạo ra sản phẩm phái sinh của Phần mềm hệ thống, hoặc cố tạo mã nguồn Phần mềm hệ thống từ mã đối tượng. Bạn sẽ không được (i) sử dụng bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm trái phép, bất hợp pháp, giả mạo hoặc sửa đổi cùng với Phần mềm hệ thống; (ii) sử dụng các công cụ để bỏ qua, tắt hoặc phá vỡ bất kỳ cơ chế mã hóa, bảo mật hoặc xác thực của hệ thống PS5; (iii) cài đặt lại các phiên bản cũ của Phần mềm hệ thống ("hạ cấp"); (iv) vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy chế hay các quyền của SIE Inc hoặc các bên thứ ba liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Phần mềm hệ thống của bạn; (v) sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào buộc Phần mềm hệ thống phải chấp nhận hoặc sử dụng phần cứng hoặc phần mềm trái phép, bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền tác giả; (vi) có được Phần mềm hệ thống bằng bất kỳ cách thức nào khác mà không thông qua các phương thức phân phối của SIE Inc; hoặc (vii) khai thác Phần mềm hệ thống bằng bất kỳ cách thức nào khác ngoài việc sử dụng Phần mềm hệ thống với hệ thống PS5 của bạn theo quy định trong tài liệu đi kèm và với phần cứng hoặc phần mềm được phép, bao gồm việc sử dụng Phần mềm hệ thống để thiết kế, phát triển, cập nhật hoặc phân phối phần mềm hoặc phần cứng trái phép để sử dụng với hệ thống PS5 của bạn.

Những hạn chế này sẽ được hiểu là được áp dụng trong phạm vi cao nhất được pháp luật cho phép tại nước sở tại của bạn.

 

3. CÁC DỊCH VỤ VÀ BẢN CẬP NHẬT, NỘI DUNG VÀ THỎA THUẬN CỦA BÊN THỨ BA

SIE Inc có thể cung cấp cho bạn một số bản cập nhật, bản nâng cấp hoặc dịch vụ của Phần mềm hệ thống. Một số bản cập nhật, bản nâng cấp hoặc dịch vụ có thể được cung cấp tự động khi bạn đăng nhập vào PlayStation™Network và các bản khác có thể được cung cấp cho bạn thông qua trang web hoặc các kênh được ủy quyền của SIE Inc. Bạn đồng ý cho phép SIE Inc cung cấp cho bạn những bản cập nhật, bản nâng cấp và dịch vụ tự động này. Dịch vụ có thể bao gồm bản cập nhật hoặc tải về mới nhất của phiên bản Phần mềm hệ thống mới, bao gồm các bản vá bảo mật, công nghệ mới hoặc phần cài đặt được sửa đổi cùng các tính năng, theo đó, có thể ngăn không cho truy cập vào nội dung không được ủy quyền hoặc giả mạo hoặc ngăn không cho sử dụng phần cứng hoặc phần mềm trái phép liên quan đến hệ thống PS5 của bạn. Những bản cập nhật, nâng cấp và dịch vụ này có thể ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống PS5, và SIE Inc sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn về các ảnh hưởng nào như vậy hoặc mọi thiệt hại gây ra bởi quy trình cài đặt.

Bạn phải cài đặt phiên bản Phần mềm hệ thống mới nhất trong thời gian sớm nhất có thể. Một số bản cập nhật, bản nâng cấp hoặc dịch vụ có thể làm thay đổi các cài đặt hiện tại của bạn, làm mất dữ liệu hoặc nội dung hoặc gây ra tình trạng mất chức năng hoặc tính năng. SIE Inc khuyến nghị bạn nên thường xuyên sao lưu mọi dữ liệu mà bạn có thể làm được.

Các bên thứ ba có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc nội dung khác, và họ có thể yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện riêng cũng như chính sách về quyền riêng tư của họ. Phần mềm hệ thống có thể tham chiếu, hiển thị hoặc cung cấp cho bạn các liên kết tới các trang web hoặc nội dung do các bên thứ ba vận hành hoặc duy trì độc lập (“Nội dung và liên kết của bên thứ ba”).

SIE Inc và các công ty liên kết của mình sẽ không kiểm soát hoặc chỉ thị nội dung và các liên kết của bên thứ ba; đồng thời SIE Inc và các công ty liên kết của mình sẽ không theo dõi, phê duyệt, chứng thực, đảm bảo hoặc tài trợ cho nội dung và liên kết của bên thứ ba. SIE Inc và các công ty liên kết của mình sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn về bất kỳ nội dung và liên kết của bên thứ ba nào. Việc bạn tin tưởng vào bất kỳ nội dung và liên kết của bên thứ ba nào sẽ do bạn tự chịu rủi ro, và bạn sẽ phải chịu mọi trách nhiệm và hậu quả phát sinh từ sự tin tưởng này.

Vui lòng tham khảo tài liệu hệ thống PS5 để biết thêm thông tin về các biện pháp kiểm soát truy cập có thể có đối với nội dung và liên kết của bên thứ ba thông qua các biện pháp kiểm soát từ cha mẹ của hệ thống PS5 hoặc PlayStation™Network.

 

4. THU THẬP THÔNG TIN/ XÁC THỰC

Tất cả dữ liệu thu thập được từ hệ thống PS5 này được xử lý theo Chính sách về quyền riêng tư của SIE áp dụng cho khu vực của bạn. Để biết thêm thông tin về những thông tin cá nhân nào sẽ được thu thập, lý do thu thập, địa điểm và cách thức xử lý thông tin, bên nào sẽ được chia sẻ thông tin và các quyền pháp lý của bạn, vui lòng xem Chính sách về quyền riêng tư của SIE áp dụng cho quốc gia đăng ký trong tài khoản của bạn, bạn có thể truy cập chính sách này từ phần cài đặt thiết bị hoặc vào trang www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Trong phạm vi cao nhất được pháp luật cho phép, là công dân Mỹ, hoặc công dân ở các quốc gia thuộc Bắc Mỹ, Trung Mỹ hoặc Nam Mỹ, Nhật Bản hoặc ở các quốc gia/khu vực thuộc Đông Á hay Đông Nam Á, bằng văn bản này, bạn khước từ mọi quyền hạn hoặc kỳ vọng về quyền riêng tư, tính bảo mật, hoặc tính công khai đối với mọi thông tin trong cách chơi hoặc thư từ liên lạc của bạn thông qua hệ thống PS5, trừ khi được quy định khác trong Hướng dẫn sử dụng và Chính sách về quyền riêng tư của PS5 áp dụng cho khu vực của bạn.

 

5. TỪ CHỐI BẢO HÀNH VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Phần mềm hệ thống được cung cấp theo đúng "NGUYÊN TRẠNG" mà không có bất kỳ bảo hành nào dù là rõ ràng hay ngụ ý, trừ khi được cung cấp dựa trên quyền khách hàng theo luật định của bạn theo các luật áp dụng tại địa phương. SIE Inc, các công ty liên kết và bên cấp phép của SIE Inc. từ chối rõ ràng mọi bảo hành ngụ ý về khả năng tiêu thụ, bảo hành về mức độ phù hợp đối với một mục đích cụ thể và bảo hành không xâm phạm.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SIE INC, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA SIE INC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT DỮ LIỆU, TỔN THẤT LỢI NHUẬN, HOẶC MỌI TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI, DÙ LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY MANG TÍNH HỆ QUẢ, PHÁT SINH, DO VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG NÀY. VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ VẪN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TRONG KHU VỰC TÀI PHÁN CỦA BẠN, CÁC GIỚI HẠN, TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ VÀ ĐIỀU KHOẢN KHƯỚC TỪ NÊU TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP THẬM CHÍ NẾU CÓ BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀO KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA MÌNH. MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG HỢP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ NÊU TRÊN NÊN NHỮNG GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

 

6. VI PHẠM THỎA THUẬN, CHẤM DỨT QUYỀN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA SIE INC

Nếu SIE Inc quyết định rằng bạn đã vi phạm các điều khoản trong Thỏa thuận này, SIE Inc sẽ có thể tự thực hiện hoặc có thể yêu cầu triển khai bất kỳ hành động nào để bảo vệ quyền lợi của mình như ngừng quyền truy cập hoặc sử dụng đối với một số hoặc toàn bộ Phần mềm hệ thống, ngừng sử dụng hệ thống PS5 trực tuyến hoặc ngoại tuyến, chấm dứt quyền truy cập vào PlayStation™Network, từ chối mọi bảo hành, sửa chữa hoặc các dịch vụ khác được cung cấp cho hệ thống PS5, triển khai các bản cập nhật tự động hoặc bắt buộc hay các thiết bị chuyên được dùng để chấm dứt tình trạng sử dụng trái phép, hoặc dựa vào mọi nỗ lực khắc phục khác được cho là cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng Phần mềm hệ thống bị sửa đổi hoặc trái phép.

SIE Inc, các công ty liên kết và bên cấp phép của SIE Inc có quyền khởi kiện trong trường hợp vi phạm Thỏa thuận này. SIE Inc có quyền tham gia vào hành động pháp lý hoặc điều tra của chính phủ hay tư nhân liên quan đến việc sử dụng Phần mềm hệ thống của bạn.

 

7. KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU VÀ TUÂN THỦ LUẬT PHÁP

Phần mềm hệ thống có thể chứa công nghệ có áp dụng một số hạn chế theo các điều luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu. Như vậy, hệ thống PS5 có thể sẽ không được xuất khẩu hoặc tái xuất cho các cá nhân và công ty vi phạm các điều luật và quy định này. Bạn phải tuân thủ theo các điều luật này khi sử dụng Phần mềm hệ thống.

 

8. ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI RIÊNG CÓ HIỆU LỰC RÀNG BUỘC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG DÂN CỦA NƯỚC MỸ HOẶC CÁC NƯỚC Ở KHU VỰC BẮC MỸ, TRUNG MỸ HOẶC NAM MỸ

Các điều khoản dưới đây trong Mục 8 này, trong phạm vi cao nhất được pháp luật cho phép, sẽ chỉ được áp dụng cho bạn nếu bạn là công dân của nước Mỹ hoặc các nước thuộc khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ hoặc Nam Mỹ.

Thuật ngữ “Tranh chấp” có nghĩa là mọi tranh chấp, khiếu kiện, hoặc tranh cãi giữa bạn và SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, các công ty liên kết hiện tại hoặc trước đây của SIE Inc, hoặc bất kỳ đơn vị tiền nhiệm hoặc kế nhiệm nào của các công ty nói trên, bao gồm Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC và Sony Interactive Entertainment America LLC (“Công ty thuộc Sony”) liên quan đến bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Phần mềm hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc công khai dữ liệu có được từ việc sử dụng Phần mềm hệ thống, dù là theo hợp đồng, quy chế, quy định, sắc lệnh, sai lầm cá nhân (bao gồm lừa đảo, xuyên tạc, khai man hoặc khinh suất), hoặc theo bất kỳ thuyết hợp pháp hay công bằng nào khác, và bao gồm cả giá trị pháp lý, tính hiệu lực hoặc phạm vi áp dụng của Mục 8 này (ngoại trừ tính hiệu lực của điều khoản Khước từ khởi kiện tập thể dưới đây). Thuật ngữ “Tranh chấp” sẽ được áp dụng theo nghĩa rộng nhất có thể.

Nếu bạn có tranh chấp (khác với tranh chấp được mô tả là không thuộc phạm vi trọng tài phân xử dưới đây) với bất kỳ Công ty thuộc Sony nào hoặc cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của một Công ty thuộc Sony (“Công ty thuộc Sony có tranh chấp”), mà không thể giải quyết thông qua thương lượng như yêu cầu dưới đây, bạn và Công ty thuộc Sony có tranh chấp đó phải tìm kiếm giải pháp để chỉ giải quyết tranh chấp này thông qua trọng tài phân xử theo điều khoản ở Mục 8 và không đưa vụ tranh chấp ra tòa án. Trọng tài phân xử có nghĩa là vụ tranh chấp sẽ được giải quyết bởi trọng tài trung gian chứ không phải giải quyết tại tòa án bởi thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn.

BẠN VÀ CÁC CÔNG TY THUỘC SONY NHẤT TRÍ RẰNG MỌI KHIẾU KIỆN MÀ BẠN HOẶC CÔNG TY THUỘC SONY ĐƯA RA TÒA CHUYÊN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ KHIẾU KIỆN DÂN SỰ CÓ GIÁ TRỊ NHỎ SẼ KHÔNG TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN TRỌNG TÀI PHÂN XỬ NHƯ ĐÃ NÊU TRONG MỤC 8 NÀY.

NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI PHÂN XỬ VÀ KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ CÓ HIỆU LỰC RÀNG BUỘC TRONG MỤC 8 NÀY, BẠN PHẢI THÔNG BÁO CHO SIE INC BIẾT BẰNG VĂN BẢN TRONG VÒNG 30 NGÀY KỂ TỪ NGÀY BẠN CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY. THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN CỦA BẠN PHẢI ĐƯỢC GỬI THƯ TỚI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, NGƯỜI NHẬN: PHÒNG PHÁP CHẾ - BỘ PHẬN KHƯỚC TỪ VÀ PHẢI BAO GỒM: (1) TÊN BẠN, (2) ĐỊA CHỈ CỦA BẠN, (3) ID ĐĂNG NHẬP CỦA BẠN, NẾU CÓ, VÀ (4) TUYÊN BỐ RÕ RÀNG RẰNG BẠN KHÔNG MUỐN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỚI BẤT KỲ CÔNG TY THUỘC SONY NÀO THÔNG QUA TRỌNG TÀI.

NẾU BẠN CÓ TRANH CHẤP VỚI BẤT KỲ CÔNG TY THUỘC SONY NÀO, BẠN PHẢI GỬI THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN TỚI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, NGƯỜI NHẬN: PHÒNG PHÁP CHẾ - BỘ PHẬN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÔNG TY THUỘC SONY CÓ TRANH CHẤP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA THƯƠNG LƯỢNG.

Bạn đồng ý thương lượng cách giải quyết tranh chấp dựa trên thiện chí trong khoảng thời gian không dưới 60 ngày sau khi bạn gửi thông báo về vụ tranh chấp. Nếu Công ty thuộc Sony có tranh chấp không giải quyết tranh chấp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về vụ tranh chấp, bạn hoặc Công ty thuộc Sony có tranh chấp có thể gửi khiếu kiện lên trọng tài phân xử theo các điều khoản trong Mục 8 này.

MỌI THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, DÙ QUA TRỌNG TÀI PHÂN XỬ HAY TẠI TÒA ÁN, SẼ CHỈ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN VÀ SẼ KHÔNG PHẢI LÀ KHỞI KIỆN TẬP THỂ HOẶC MANG TÍNH ĐẠI DIỆN HAY VỚI TƯ CÁCH LÀ THÀNH VIÊN GHI DANH HOẶC KHÔNG GHI DANH TRONG VỤ KHỞI KIỆN TẬP THỂ, HỢP NHẤT, ĐẠI DIỆN HAY THUÊ LUẬT SƯ RIÊNG TRỪ KHI CẢ BẠN VÀ CÔNG TY THUỘC SONY CÓ TRANH CHẤP CÙNG NHẤT TRÍ LÀM NHƯ VẬY BẰNG VĂN BẢN SAU KHI BẮT ĐẦU KHỞI KIỆN.

Nếu bạn hoặc Công ty thuộc Sony có tranh chấp quyết định giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài phân xử, bên khởi xướng thủ tục trọng tài có thể khởi kiện với Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”), www.adr.org, hoặc JAMS www.jamsadr.com. Các điều khoản trong Mục 8 này sẽ chi phối nếu chúng xung đột với các quy tắc của tổ chức trọng tài do các bên lựa chọn.

Bạn và các công ty thuộc Sony nhất trí rằng thỏa thuận trọng tài này là bằng chứng cho một giao dịch thương mại giữa các tiểu bang và do đó các điều khoản độc lập và mang tính thủ tục của Đạo luật Trọng tài Liên bang và các quy tắc của AAA như quy định dưới đây sẽ chi phối cách hiểu và thi hành Mục 8 này. Đối với các khiếu kiện trị giá dưới 75.000 USD, các thủ tục bổ sung về tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng của AAA (“Thủ tục bổ sung”) sẽ được áp dụng, bao gồm biểu phí trọng tài phân xử như đã nêu trong mục C-8 của Thủ tục bổ sung. Đối với các khiếu kiện trị giá trên 75.000 USD, Quy tắc trọng tài thương mại của AAA và biểu phí liên quan dành cho các thủ tục khởi kiện phi tập thể sẽ được áp dụng.

Bạn có thể tìm thấy quy tắc AAA tại trang www.adr.org hoặc bằng cách gọi điện tới số máy 1-800-778-7879. Ngoài ra, nếu khiếu kiện của bạn không vượt quá 75.000 USD và bạn đã gửi thông báo và thương thảo thiện chí với Công ty thuộc Sony có tranh chấp như đã nêu ở trên, nếu trọng tài viên cho bạn là bên thắng cuộc trong phiên xét xử, bạn sẽ có quyền thu hồi các khoản lệ phí và chi phí thuê luật sư phù hợp theo quyết định của trọng tài viên, ngoài mọi quyền thu hồi phí được trao cho Công ty thuộc Sony có tranh chấp hoặc bản thân bạn theo luật pháp bang hoặc luật pháp liên bang.

Trọng tài viên sẽ đưa ra mọi phán quyết bằng văn bản nhưng không cần phải cung cấp bản kê khai lý do trừ khi có yêu cầu của một bên. Phán quyết của trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc các bên, ngoại trừ quyền khiếu nại theo quy định của FAA, và có thể được chuyển lên mọi tòa án có thẩm quyền xét xử đối với các bên nhằm mục đích thi hành.

Bạn hoặc Công ty thuộc Sony có tranh chấp có thể khởi kiện tại hạt San Mateo, California hoặc hạt nơi bạn cư trú. Nếu bạn chọn hạt nơi bạn cư trú, Công ty thuộc Sony có tranh chấp có thể chuyển trọng tài phân xử sang hạt San Mateo nếu họ đồng ý thanh toán mọi khoản chi phí hoặc lệ phí phát sinh mà bạn phải chịu liên quan đến việc thay đổi địa điểm theo quyết định của trọng tài viên.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Mục 8 này (ngoài điều khoản Khước từ khởi kiện tập thể nêu trên) là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi Mục 8 này, và các điều khoản còn lại trong Mục 8 này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Nếu điều khoản Khước từ khởi kiện tập thể được kết luận là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì toàn bộ Mục 8 này sẽ không thể thực thi và vụ tranh chấp sẽ do tòa án quyết định.

Mục 8 này sẽ vẫn có hiệu lực thi hành sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.

 

9. LUẬT CHI PHỐI VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT XỬ

Nếu bạn đang sinh sống tại Nhật Bản hoặc các quốc gia/khu vực thuộc Đông Á hoặc Đông Nam Á, thì Thỏa thuận này sẽ được chi phối, hiểu và diễn giải theo luật pháp của Nhật Bản trừ khi có xung đột với các quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này sẽ phải được chuyển hết lên Tòa án Quận Tokyo tại Tokyo, Nhật Bản.

Nếu bạn sinh sống tại Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc và Châu Đại Dương, Trung Đông, Ấn Độ, U-crai-na hoặc Liên bang Nga, Thỏa thuận này sẽ được chi phối, hiểu và diễn giải theo luật pháp nước Anh, bạn sẽ có thêm sự bảo vệ của luật bắt buộc của quốc gia nơi bạn đang sinh sống.

Nếu bạn đang sống ở nơi khác thì Thỏa thuận này sẽ được chi phối, hiểu và diễn giải theo luật pháp Bang California trừ khi có xung đột với các quy định của pháp luật. Nếu bạn là công dân Mỹ, mọi Tranh chấp không liên quan đến trọng tài và không được chuyển lên tòa chuyên giải quyết các vụ khiếu kiện dân sự đều phải được tranh tụng tại tòa án có thẩm quyền xét xử thuộc Tòa án Tối cao của Bang California tại hạt San Mateo hoặc tại Tòa án Quận của Mỹ đối với Quận Bắc California.

 

10. QUY ĐỊNH CHUNG

Bạn bị ràng buộc bởi phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này. Để có được phiên bản hiện hành có thể in được của Thỏa thuận này, hãy chuyển đến trang https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Phần mềm hệ thống sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì giá trị pháp lý, tính hợp pháp và tính hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào. Bạn thừa nhận rằng việc bạn vi phạm Thỏa thuận này sẽ gây ra tổn hại khó khắc phục cho SIE Inc, theo đó các thiệt hại liên quan đến tiền bạc sẽ không phải là phương án khắc phục đầy đủ và rằng SIE Inc sẽ có quyền thực hiện biện pháp khắc phục khẩn cấp phù hợp ngoài các biện pháp khắc phục khác hiện có theo quy định của pháp luật.

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và SIE Inc liên quan đến Phần mềm hệ thống và sẽ thay thế mọi thỏa thuận đã lập trước đó hoặc hiện tại liên quan đến chủ đề này. Việc không thực thi và trì hoãn thực thi bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này sẽ không có tác dụng như một sự khước từ quyền đó. SIE Inc có quyền chuyển nhượng bất kỳ quyền hạn nào của mình theo Thỏa thuận này, bao gồm quyền thực thi các điều khoản trong Thỏa thuận, cho mọi công ty liên kết của SIE Inc.