LICENSAVTAL FÖR PLAYSTATION®5-SYSTEMETS SYSTEMPROGRAMVARA (Version 1.0)

 

LÄS IGENOM DETTA LICENSAVTAL FÖR PLAYSTATION®5-SYSTEMETS SYSTEMPROGRAMVARA (”AVTALET”) NOGGRANT FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

AVTALET GÄLLER MELLAN DIG OCH SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (”SIE INC”). ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN I SIE INC:S HEMUNDERHÅLLNINGSSYSTEM PLAYSTATION®5 (”PS5-SYSTEMET”) MEDGES ENBART NÄR VILLKOREN I DETTA AVTAL HAR ACCEPTERATS. GENOM ATT ANVÄNDA DITT PS5-SYSTEM INTYGAR DU ATT DU KAN INGÅ ETT AVTAL ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING PÅ DEN PLATS DÄR DU BEFINNER DIG OCH ATT DU GODTAR VILLKOREN I DETTA AVTAL.

Du accepterar detta avtal som gällande för dig själv och för andra som har åtkomst till eller använder: (i) ditt PS5-system; eller (ii) ditt PS5-systemkonto eller ditt PlayStation™Network-konto (”Konto”) som är anslutet till detta PS5-system. Du är personligen ansvarig för andra personers användning av ditt PS5-system och för att de följer villkoren i detta avtal.

SIE Inc förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i detta avtal. Den senaste versionen av detta avtal ersätter alltid alla tidigare versioner.

Detta avtal gäller för all systemprogramvara, inbyggd programvara, webbläsarprogramvara och annan programvara som ingår i ditt PS5-system och alla programkorrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar eller nya versioner av dessa som tillhandahålls till eller blir tillgängliga för ditt PS5-system via tjänster eller onlinenätverk från SIE Inc eller Sony, PlayStation™Network, någon SIE Inc-webbplats eller spelmedia för PS5-systemet. All programvara och inbyggd programvara som behandlas i denna paragraf kallas sammanfattningsvis för ”systemprogramvara” i resten av detta avtal.

Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, Ryssland eller Ukraina tillhandahålls alla spel och all programvara som kan användas på ditt PS5-system under licens, och säljs alltså inte, i enlighet med användningsvillkoren som finns på https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Om du befinner dig i Nordamerika, Sydamerika eller Centralamerika tillhandahålls alla spel och all programvara som kan användas på ditt PS5-system under licens, och säljs alltså inte, i enlighet med användningsvillkoren som finns på http://us.playstation.com/softwarelicense.

OBS! OM DU BOR I USA ELLER I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA, INNEHÅLLER DETTA AVTAL, I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, EN BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I AVSNITT 8 SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA ”TVISTER” (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 8) MELLAN DIG OCH ”SONY-RÄTTSFIGUR” (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 8). DU HAR RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN ATT ACCEPTERA DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING ENLIGT VILLKOR SOM KLARGÖRS I AVSNITT 8.

 

1. BEVILJAD LICENS

I enlighet med detta avtals villkor ger SIE Inc dig icke-exklusiv och icke-kommersiell rätt att använda systemprogramvaran enbart på ditt PS5-system. Dina rättigheter till användning av tidigare versioner av systemprogramvaran än den aktuella versionen upphör så fort du kan ta emot eller innehar den senaste versionen av systemprogramvaran på ditt PS5-system.

Explicita licensvillkor för SIE Inc-licensierad tredjepartsprogramvara eller -tjänst kan kräva att SIE Inc tillhandahåller tillkännagivanden och licensvillkor för tredjepartsprogramvaran eller -tjänsten i fråga. Dessa tillkännagivanden och licensvillkor finns tillgängliga på https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/ eller annan plats där SIE Inc finner det lämpligt.

Alla rättigheter till användning av systemprogramvaran medges enbart på licens och ger dig inga ägandeskapsrättigheter till eller intresse i systemprogramvaran. SIE Inc och dess licensgivare innehar samtliga immateriella rättigheter till systemprogramvaran. All användning av eller åtkomst till systemprogramvaran är föremål för villkoren i detta avtal och applicerbar immaterialrättslig lagstiftning. Förutom undantag som uttryckligen ges i detta avtal förbehåller sig SIE Inc och dess licensgivare samtliga rättigheter till systemprogramvaran.

 

2. BEGRÄNSNINGAR

Du får inte leasa, hyra, vidarelicensiera, publicera, modifiera, korrigera, anpassa eller översätta systemprogramvaran. Du får inte dekonstruera, dekompilera eller disassemblera någon del av systemprogramvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod för systemprogramvaran från dess objektkod. Du får inte (i) använda oauktoriserad, olaglig, förfalskad eller modifierad maskinvara eller programvara med systemprogramvaran; (ii) använda verktyg för att förbigå, inaktivera eller kringgå krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsfunktioner i PS5-systemet; (iii) installera om tidigare versioner av systemprogramvaran (”nedgradera”); (iv) bryta mot några lagar, bestämmelser eller regler eller några av SIE Inc:s eller andra företags rättigheter i samband med din åtkomst till eller användning av systemprogramvaran; (v) använda maskinvara eller programvara i syfte att få systemprogramvaran att acceptera eller använda oauktoriserad, olaglig eller piratkopierad maskinvara eller programvara; (vi) anskaffa systemprogramvaran på något annat sätt än via SIE Inc:s auktoriserade distributionskanaler; eller (vii) utnyttja systemprogramvaran på något annat sätt än med ditt PS5-system i enlighet med medföljande dokumentation och med auktoriserad maskinvara eller programvara, inklusive användning av systemprogramvaran för att konstruera, utveckla, uppdatera eller distribuera oauktoriserad maskinvara eller programvara för användning tillsammans med ditt PS5-system.

Dessa begränsningar skall gälla i den största utsträckning som gällande lag tillåter.

 

3. TJÄNSTER OCH UPPDATERINGAR SAMT AVTAL MED OCH INNEHÅLL FRÅN ANDRA LEVERANTÖRER

SIE Inc kan komma att tillhandahålla uppdateringar, uppgraderingar eller tjänster för systemprogramvaran. Vissa uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan tillhandahållas automatiskt när du loggar in på PlayStation™Network och andra kan vara tillgängliga via SIE Inc:s webbplats eller auktoriserade kanaler. Du ger ditt medgivande till att SIE Inc tillhandahåller dig dessa automatiska uppdateringar, uppgraderingar och tjänster. Tjänsterna kan komma att omfatta den senaste uppdateringen eller nedladdningen av en ny leveransversion av systemprogramvaran som kan innehålla programkorrigeringar för ökad säkerhet, ny teknik eller reviderade inställningar och funktioner som kan hindra åtkomst till oauktoriserat eller piratkopierat material eller användning av oauktoriserad maskinvara eller programvara i anslutning till ditt PS5-system. Dessa uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan påverka funktionaliteten hos ditt PS5-system, och SIE Inc avsäger sig allt ansvar för sådana effekter eller skador orsakade av installationsprocessen.

Du är skyldig att installera eller ha installerat den senaste versionen av systemprogramvaran så snart som du rimligen kan. Somliga uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan ändra dina nuvarande inställningar, förorsaka förlust av data eller innehåll eller förorsaka funktionalitetsförluster. SIE Inc rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar alla data du kan.

Andra tjänster och annat innehåll kan komma att tillhandahållas av tredje part och de kan då kräva ditt medgivande till separata villkor och deras egen sekretesspolicy. Systemprogramvaran kan hänvisa till, visa eller förse dig med länkar till webbplatser eller innehåll som oberoende tillhandahålls och underhålls av tredje part (”tredjepartsinnehåll och -länkar”).

SIE Inc och dess närstående bolag varken kontrollerar eller styr över tredjepartsinnehåll och -länkar, och SIE Inc och dess närstående bolag varken övervakar, godkänner, ansvarar för eller sponsrar tredjepartsinnehåll och -länkar. SIE Inc och dess närstående bolag har inget ansvar gentemot dig för tredjepartsinnehåll och -länkar. Din tillit till tredjepartsinnehåll och -länkar sker på egen risk och du åtar dig alla förpliktelser och konsekvenser till följd av din tillit.

Information om hur du styr möjligheten att använda tredjepartsinnehåll och -länkar via PS5-systemets eller PlayStation™Networks föräldrakontroller finns i dokumentationen till PS5-systemet.

 

4. INSAMLING AV INFORMATION/AUTENTISERING

Alla data som samlas in från det här PS5-systemet behandlas i enlighet med SIE:s sekretesspolicy för din region. Mer information om vilken personlig information som samlas in, varför den samlas in, var och hur den behandlas, vem den delas med och dina juridiska rättigheter finns i SIE:s sekretesspolicy för det land där du har ditt konto, och du kommer åt den via enhetsinställningarna och på www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Om du bor i USA, länder i Nord-, Central- eller Sydamerika, Japan eller länder/områden i Ostasien eller Sydostasien avsäger du dig härmed alla rättigheter, i den mån det tillåts i lag, och förväntningar vad gäller sekretess, konfidentialitet eller spridning av information från ditt spelande eller din kommunikation via ditt PS5-system med undantag för vad som beskrivs i användarhandboken för PS5-systemet och i sekretesspolicyn för din region.

 

5. GARANTIFÖRBEHÅLL OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Systemprogramvaran tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” utan uttryckliga eller underförstådda garantier, med undantag för eventuella lagstadgade konsumenträttigheter enligt gällande lokal lagstiftning. SIE Inc och dess närstående bolag och licensgivare friskriver sig uttryckligen från garantier gällande säljbarhet, garantier gällande lämplighet för något visst ändamål samt garantier gällande icke-överträdelser.

SIE INC OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG TAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FÖRBEHÅLLEN GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL. I VISSA LÄNDER ÄR OVANNÄMNDA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE TILLÅTNA, SÅ DE KANSKE INTE GÄLLER DIG.

 

6. AVTALSBROTT, UPPHÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH SIE INC:S ÅTGÄRDER

Om SIE Inc fastställer att du har brutit mot villkoren i detta avtal kan SIE Inc själva eller genom annan part vidta åtgärder för att skydda sina intressen, som att förvägra dig tillgång till eller användning av delar av eller hela systemprogramvaran, hindra användning av detta PS5-system online eller offline, neka dig tillgång till PlayStation™Network, neka dig garantitjänster, reparationstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls för ditt PS5-system, implementera automatiska eller obligatoriska uppdateringar eller enheter avsedda att förhindra oauktoriserad användning eller använda andra rimliga åtgärder för att förhindra användning av modifierad systemprogramvara eller otillåten användning av systemprogramvaran.

SIE Inc, dess närstående bolag och dess licensgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i fall av brott mot detta avtal. SIE Inc kan komma att delta i offentliga och privata rättsliga åtgärder eller undersökningar angående din användning av systemprogramvaran.

 

7. EXPORTKONTROLL OCH REGELEFTERLEVNAD

Systemprogramvaran kan innehålla teknologi som omfattas av begränsningar enligt exportlagar och -regler. Som sådant får ditt PS5-system inte exporteras eller återexporteras till personer och rättsfigurer om det strider mot dessa lagar och regler. Du måste iaktta dessa lagar när du använder systemprogramvaran.

 

8. BINDANDE INDIVIDUELLT FÖRFARANDE FÖR MEDBORGARE I USA ELLER LÄNDER I NORD-, CENTRAL- OCH SYDAMERIKA

De villkor som följer i detta avsnitt 8 gäller i den mån lagen tillåter för medborgare i USA eller ett land i Nord-, Central- eller Sydamerika.

Termen ”tvist” avser alla tvister, anspråk och konflikter mellan dig och SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, alla dess nuvarande eller tidigare närstående bolag, eller föregående eller efterträdande juridisk person till någon av föregående, inklusive Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC och Sony Interactive Entertainment America LLC (”Sony-rättsfigur”) angående användning av systemprogramvaran, inklusive men inte begränsat till insamling, användning, lagring och röjande av data som härrör från användning av systemprogramvaran, oavsett om de grundar sig i kontrakt, stadga, reglering, förordning, otillåten civilrättslig handling (inklusive bedrägeri, falsk framställning, brottslig övertalning eller försumlighet) eller annan rättslig eller billighetsrättslig definition och omfattar giltighet, verkställbarhet och omfattning av detta avsnitt 8 (undantaget verkställbarhet för friskrivningsklausulen för stämning nedan). Begreppet ”tvist” ska tolkas i ordets mest omfattande betydelse.

I händelse av tvist med Sonyrättsfigur eller tjänsteman, chef, anställd eller representant för Sony-rättsfigur (”Sony-motpart”) som icke kan lösas genom förhandling enligt villkor och beskrivning nedan, och som ej innefattas av listan över undantag från friskrivningsklausulen, skall du och Sony-motparten söka lösa tvisten uteslutande genom skiljedomsförfarande enligt villkor i avsnitt 8 och inte driva tvisten i rätten. Skiljedom innebär att tvisten skall lösas av opartisk skiljeman och inte i domstol av domare eller jury.

DU OCH SONYS RÄTTSFIGURER ÄR ÖVERENS OM ATT TALAN SOM VÄCKS AV DIG ELLER AV SONY-RÄTTSFIGUR I BAGATELLMÅL EJ OMFATTAS AV SKILJEDOMSVILLKOREN I DETTA AVSNITT 8.

OM DU EJ ÖNSKAR VARA BUNDEN AV DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I DETTA AVSNITT 8 MÅSTE DU SKRIFTLIGEN MEDDELA SIE INC OM DETTA INOM 30 DAGAR FRÅN DET ATT DU GODKÄNT DETTA AVTAL. DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE SKALL SKICKAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OCH OMFATTA: (1) DITT NAMN, (2) DIN ADRESS, (3) DITT INLOGGNINGS-ID, OM DU HAR ETT SÅDANT, OCH (4) ETT TYDLIGT MEDDELANDE OM ATT DU EJ ÖNSKAR LÖSA TVISTER MED SONY-RÄTTSFIGURER GENOM SKILJEDOM.

VID TVIST MED SONY-RÄTTSFIGUR SKALL DETTA SKRIFTLIGEN MEDDELAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FÖR ATT GE SONY-MOTPARTEN MÖJLIGHET ATT LÖSA TVISTEN GENOM INFORMELL FÖRHANDLING.

Du förbinder dig att genom förhandling söka lösa konflikten i god tro i minst 60 dagar efter att ha meddelat Sony-motparten om tvisten. Om Sony-motparten ej löser tvisten inom 60 dagar från det att den mottagit ditt meddelande om tvisten kan du eller Sony-motparten gå vidare och söka lösa konflikten genom skiljedom enligt villkor i detta avsnitt 8.

ALLA EVENTUELLA TVISTLÖSNINGSFÖRHANDLINGAR, OAVSETT OM DE SKER I SKILJEDOM ELLER I RÄTTEN, SKALL ENDAST BEDRIVAS SOM INDIVID OCH EJ SOM GRUPP, REPRESENTANT FÖR GRUPP, NAMNGIVEN ELLER ICKE NAMNGIVEN MEDLEM AV GRUPP, KONSOLIDERAD, REPRESENTATIV ELLER PRIVAT STATSÅKLAGARTALAN, SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH SONY-MOTPARTEN UTTRYCKLIGEN KOMMIT ÖVERENS DÄROM SKRIFTLIGEN EFTER ATT SKILJEDOMSFÖRHANDLING INLETTS.

Om du eller Sony-motparten väljer att lösa tvisten genom skiljedom kan den initiativtagande parten inleda skiljedomsförhandlingen med American Arbitration Association (”AAA”), www.adr.org eller JAMS www.jamsadr.com. Villkoren i detta avsnitt 8 gäller även om de strider mot reglerna hos den skiljedomsorganisation som parterna väljer.

Du och Sonys rättsfigurer är överens om att detta skiljeavtal är uttryck för en inomstatlig handelstransaktion och att bestämmelserna i USA:s Federal Arbitration Act och AAA:s regler (American Arbitration Association) som anges nedan styr tolkning och tillämpning av detta avsnitt 8. För anspråk under 75 000 amerikanska dollar gäller AAA:s kompletterande förfarande för konsumenttvister (Supplementary Procedures for Consumer–Related Disputes (”Supplementary Procedures”)), inklusive de avgifter som anges i avsnitt C-8 i detta kompletterande förfarande. För anspråk över 75 000 amerikanska dollar gäller AAA:s skiljedomsförfarande för företag (Commercial Arbitration Rules) samt relevanta avgifter för enskilda stämningsförfaranden.

AAA:s bestämmelser finns tillgängliga på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. Vidare gäller, om ditt yrkande ej överstiger 75 000 och om du meddelat och förhandlat i god tro med Sony-motparten enligt ovan, att om skiljemannen anser att du har överhanden i skiljeförfarandet, kan du få rätt till ersättning för rimliga juristarvoden och kostnader enligt skiljemannens avgörande, i tillägg till de rättigheter till detsamma som rådande delstats- eller federal lagstiftning skänker Sony-motparten eller dig.

Skiljemannen skall utfärda skiljedom skriftligen, men utan krav på redovisning för bakomliggande orsaker om ej detta efterfrågats av endera parten. Skiljedomen är bindande och slutgiltig, undantaget möjlighet till överklagande som ges av FAA, och kan åberopas som bindande för båda parterna i eventuell rättstvist.

Du eller Sony-motpart kan inleda skiljeförfarande i antingen San Mateo County, Kalifornien eller det county där du bor. Om du väljer ditt residenscounty kan Sony-motparten välja att flytta skiljeförfarandet till San Mateo County om den går med på att betala eventuella ytterligare avgifter och kostnader för dig som följer av denna flytt, enligt beslut av skiljemannen.

Om någon klausul inom detta avsnitt 8 (undantaget friskrivningsklausulen för stämning ovan) skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall denna klausul betraktas som ogiltig, men resten av detta avsnitt 8 gälla fullt ut. Om friskrivningsklausulen för stämning skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall hela detta avsnitt 8 betraktas som ogenomdrivbart och tvisten avgöras i domstol.

Detta avsnitt 8 gäller även efter detta avtals upphörande.

 

9. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTIONSORT

Om du bor i Japan eller ett land/område i Ostasien eller Sydostasien skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med japansk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Alla tvister som uppkommer under eller i relation till detta avtal skall utan undantag lämnas över till Tokyos distriktsdomstol i Tokyo i Japan.

Om du bor i Europa, Afrika, Australien, Oceanien, Mellanöstern, Indien, Ukraina eller Ryssland skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag, men du skyddas också av tvingande lagar i det land i vilket du bor.

Om du bor någon annanstans skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med kalifornisk delstatslag i USA med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Om du bor i USA skall alla tvister som ej är föremål för skiljeförfarande och som ej tagits upp som bagatellmål processas i en domstol med tillräcklig jurisdiktion, antingen i Kaliforniens överdomstol i countyt San Mateo eller i USA:s federala distriktsdomstol i Kaliforniens norra distrikt.

 

10. ALLMÄNJURIDISKA VILLKOR

Du är bunden av den senaste versionen av detta avtal. Du kan ladda ner en utskrivbar och aktuell version av detta avtal från https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. Din fortsatta åtkomst till eller användning av systemprogramvaran bekräftar att du accepterar den senaste versionen av detta avtal.

Om någon del av detta avtal skulle komma att betraktas som ogiltig, lagstridig eller ogenomdrivbar varken påverkar eller begränsar det giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten hos resten av detta avtal på något sätt. Du bekräftar att brott mot detta avtal skulle innebära ohjälplig skada för SIE Inc där monetär ersättning ej vore att betrakta som tillräcklig kompensation och att SIE Inc har rätt till skälig kompensation i tillägg till all annan lagstadgad ersättning.

Detta avtal utgör ditt och SIE Inc:s avtal gällande systemprogramvaran i sin helhet och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser gällande denna. Inget misslyckande eller fördröjning i att utöva någon av rättigheterna enligt detta avtal häver på något sätt dessa rättigheter. SIE Inc kan överlåta vilken som helst av sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten att framtvinga efterlevnad av detta avtal, till valfri SIE Inc närstående part.