PLAYSTATION®5 LISENSAVTALE FOR SYSTEMPROGRAMVARE (Versjon 1.0)

 

LES DENNE LISENSAVTALEN FOR SYSTEMPROGRAMVAREN FOR PLAYSTATION®5 («AVTALEN») NØYE FOR Å FORSTÅ HVILKE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER DU HAR.

DENNE AVTALEN ER MELLOM DEG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. («SIE INC»). TILGANG TIL, ELLER BRUK AV, SYSTEMPROGRAMVAREN I SIE INCs PLAYSTATION®5 UNDERHOLDNINGSSYSTEM («PS5-SYSTEMET») ER UTTRYKKELIG AVHENGIG AV AT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN GODTAS. VED Å BRUKE PS5-SYSTEMET ERKLÆRER DU AT DU ER I STAND TIL Å INNGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER I DIN RETTSKRETS OG SAMTYKKER I AT DU ER BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

Du godtar denne avtalen på egne vegne og på vegne av andre som har tilgang til eller bruker: (i) PS5-systemet ditt; eller (ii) din PS5-systemkonto eller kontoen din på PlayStation™Network («kontoen») tilknyttet dette PS5-systemet. Du står ansvarlig for andre personers bruk av PS5-systemet og for at de overholder vilkårene i denne avtalen.

SIE Inc forbeholder seg retten til fra tid til annen å endre vilkårene i denne avtalen. Den nyeste versjonen av denne avtalen vil erstatte alle tidligere versjoner.

Denne avtalen gjelder for all systemprogramvare, fastvare, nettleserprogramvare og annen applikasjonsprogramvare som er inkludert i PS5-systemet, samt alle rettelser, oppdateringer, oppgraderinger eller nye versjoner av den systemprogramvaren, fastvaren, nettleserprogramvaren og annen applikasjonsprogramvare som følger med eller er tilgjengelig for PS5-systemet via en hvilken som helst SIE Inc- eller Sony-tjeneste eller nettbasert nettverk, PlayStation™Network, SIE Inc-nettsted eller PS5-spillmedier. All programvare og fastvare beskrevet i dette avsnittet, omtales samlet som «systemprogramvare» i denne avtalen.

Hvis du er i Europa, Midtøsten, Afrika, Australia, Oseania, India, Den russiske føderasjonen eller Ukraina, blir alle spill og annen programvare som gjøres tilgjengelig for bruk med PS5-systemet ditt, lisensiert til deg – ikke solgt – i henhold til vilkårene for bruk av programvare som du finner på https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Hvis du er i Nord-Amerika, Sør-Amerika eller Sentral-Amerika, blir alle spill og all programvare som gjøres tilgjengelig for bruk til deg med PS5-systemet ditt, lisensiert – ikke solgt – til deg i henhold til lisensavtalen for programvareprodukter som du finner på http://us.playstation.com/softwarelicense.

MERK: HVIS DU ER INNBYGGER I USA ELLER ET LAND I NORD-, SENTRAL- ELLER SØR-AMERIKA, INNEHOLDER DENNE AVTALEN, I DEN STØRSTE UTSTREKNING LOVEN TILLATER, ET BINDENDE AVKALL PÅ RETTIGHETER FOR INDIVIDUELL MEKLING OG GRUPPESØKSMÅL I AVSNITT 8, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHETER I DENNE AVTALEN OG MED HENSYN TIL ENHVER «TVIST» (SOM DEFINERT I AVSNITT 8) MELLOM DEG OG EN «SONY-ENHET» (SOM DEFINERT I AVSNITT 8). DU HAR RETT TIL Å VELGE Å IKKE GODTA DET BINDENDE AVKALLET PÅ RETTIGHETER FOR MEKLING OG GRUPPESØKSMÅL SOM BESKREVET I AVSNITT 8.

 

1. LISENSINNVILGELSE

I henhold til betingelsene i denne avtalen bevilger SIE Inc deg en ikke-eksklusiv, ikke-kommersiell rett til å bruke systemprogramvaren utelukkende på ditt PS5-system. Dine rettigheter til å bruke andre versjoner av systemprogramvaren enn gjeldende versjon av systemprogramvaren opphører så snart du kan motta, eller har installert, den nyeste versjonen av systemprogramvaren på ditt PS5-system.

Visse lisenser for SIE Inc-lisensierte tredjepartsprogrammer eller -tjenester kan forutsette at SIE Inc gir deg varsler og lisensvilkår om denne tredjepartsprogramvaren eller -tjenestelisensen. Disse varslene og lisensvilkårene er også tilgjengelig for deg på https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/ eller andre steder SIE Inc anser som egnede.

Alle rettigheter til å bruke systemprogramvaren bevilges kun ved lisens, og du bevilges ingen eierrettigheter eller eierinteresser i systemprogramvaren. SIE Inc og dets rettighetshavere eier fortsatt alle åndsverksrettigheter til systemprogramvaren. All bruk av eller tilgang til systemprogramvaren er underlagt betingelsene i denne avtalen og gjeldende lovgivning knyttet til opphavsrett og åndsverk. Med de unntak som uttrykkelig beskrives i denne avtalen, forbeholder SIE Inc og deres rettighetshavere seg alle rettigheter til systemprogramvaren.

 

2. BEGRENSNINGER

Du kan ikke lease, leie ut, underlisensiere, publisere, modifisere, bygge ut, tilpasse eller oversette systemprogramvaren. Du kan ikke dekonstruere, dekompilere eller demontere systemprogramvaren, lage derivert innhold av systemprogramvaren eller prøve å lage kildekode for systemprogramvaren fra dennes objektkode. Du kan ikke (i) bruke noen uautorisert, ulovlig, forfalsket eller modifisert maskinvare eller programvare sammen med systemprogramvaren; (ii) bruke verktøy til å forbigå, deaktivere eller omgå noen mekanisme for PS5-systemkryptering, sikkerhet eller autentisering; (iii) gjeninstallere tidligere versjoner av systemprogramvaren («nedgradering»); (iv) bryte noen lover, forskrifter eller vedtekter eller rettigheter for SIE Inc eller tredjeparter i forbindelse med din tilgang til eller bruk av systemprogramvaren; (v) bruke noen maskinvare eller programvare for å forårsake at systemprogramvaren godtar eller bruker uautorisert, ulovlig eller piratkopiert programvare eller maskinvare; (vi) anskaffe systemprogramvaren på noen annen måte enn gjennom SIE Incs autoriserte distribusjonsmetoder; eller (vii) utnytte systemprogramvaren på noen måte annet enn å bruke den med ditt PS5-system i henhold til medfølgende dokumentasjon og med autorisert programvare eller maskinvare, inkludert bruk av systemprogramvare til å utforme, utvikle, oppdatere eller distribuere uautorisert programvare eller maskinvare for bruk i forbindelse med PS5-systemet ditt.

Disse restriksjonene vil gjelde i den største utstrekning som tillates av lovgivningen i din rettskrets.

 

3. TJENESTER OG OPPDATERINGER; TREDJEPARTSAVTALER OG -INNHOLD

SIE Inc kan gi deg bestemte oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester for systemprogramvaren. Noen oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester kan leveres automatisk når du logger deg på PlayStation™Network, og andre kan være tilgjengelige gjennom SIE Incs nettsted eller autoriserte kanaler. Du samtykker i at SIE Inc kan tilby disse automatiske oppdateringene, oppgraderingene eller tjenestene. Tjenestene kan omfatte den siste oppdateringen av eller nedlastingen av en ny utgivelse av systemprogramvaren som inneholder nye sikkerhetsrettelser, ny teknologi eller reviderte innstillinger og funksjoner som kan hindre tilgang til uautorisert eller piratkopiert innhold eller hindre bruk av uautorisert fastvare eller programvare i forbindelse med ditt PS5-system. Disse oppdateringene, oppgraderingene og tjenestene kan påvirke funksjonaliteten til PS5-systemet ditt, og SIE Inc står ikke til ansvar overfor deg for slike effekter eller skade som måtte forårsakes av installasjonsprosessen.

Du må installere eller få installert den nyeste versjonen av systemprogramvaren så snart som rimelig mulig. Enkelte oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester kan endre de nåværende innstillingene, eller føre til tap av data, innhold, funksjonalitet eller egenskaper. SIE Inc anbefaler at du jevnlig sikkerhetskopierer alle data du kan.

Tredjeparter kan gjøre andre tjenester eller annet innhold tilgjengelig for deg, og de kan kreve at du godtar deres vilkår og betingelser og personvernerklæring. Systemprogramvaren kan henvise til, vise eller fremskaffe koblinger til nettsteder eller innhold som uavhengig driftes og vedlikeholdes av tredjeparter («tredjepartsinnhold og -koblinger»).

SIE Inc og tilknyttede selskaper kontrollerer eller styrer ikke tredjepartsinnhold og -koblinger, og SIE Inc og tilknyttede selskaper overvåker, godkjenner, bifaller, har ansvar for eller støtter heller ikke tredjepartsinnhold og -koblinger. SIE Inc og tilknyttede selskaper bærer ikke ansvar overfor deg for tredjepartsinnhold og -koblinger. Du stoler på tredjepartsinnhold og -koblinger på egen risiko, og du påtar deg alt ansvar og alle konsekvenser som følger av å stole på tredjepartsinnhold og -koblinger.

Se dokumentasjonen til PS5-systemet for informasjon om hvordan du kan styre tilgangen til tredjepartsinnhold og -koblinger via PS5-systemets eller PlayStation™Networks foreldrekontroller.

 

4. INNSAMLING AV INFORMASJON / AUTENTISERING

Alle data som samles inn fra dette PS5-systemet behandles i samsvar med SIE-personvernerklæringen for regionen din. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken personlig informasjon som samles inn, hvorfor den samles inn, hvor og hvordan den behandles, hvem den deles med, og dine juridiske rettigheter, kan du lese SIE-personvernerklæringen for kontolandet ditt, som du finner i enhetsinnstillingene eller ved å besøke www.playstation.com/legal/privacy-policy.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning for innbyggere i USA, land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika, Japan eller land/områder i Øst-Asia eller Sørøst-Asia frasier du deg med dette eventuelle rettigheter til eller forventninger om personvern, konfidensialitet eller bekjentgjøring av informasjon mht. spill eller kommunikasjon via PS5-systemet, med unntak av det som er beskrevet i PS5-brukerveiledningen og personvernerklæringen for din region.

 

5. GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSET ANSVAR

Systemprogramvaren leveres «SOM DEN ER» uten noen uttrykkelige eller implisitte garantier, unntatt som levert under lovfestede forbrukerrettigheter under gjeldende lokale lover. SIE Inc, tilknyttede selskaper og rettighetshavere fraskriver seg uttrykkelig enhver garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-overtredelser.

SIE INC, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV DATA, TAPT FORTJENESTE ELLER ANDRE SKADER ELLER TAP, DET VÆRE SEG DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE, UAVHENGIG AV ÅRSAK, SOM EN FØLGE AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV SYSTEMPROGRAMVAREN. SÅ LENGE DENNE BESTEMMELSEN ER RETTSKRAFTIG I DIN JURISDIKSJON, VIL ALLE OVENNEVNTE BEGRENSNINGER, UTELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER GJELDE SÅ LANGT DET ER MULIG INNENFOR GJELDENDE LOVGIVNING, SELV OM EN BEFØYELSE IKKE OPPFYLLER SITT HOVEDFORMÅL. NOEN LAND TILLATER IKKE OVENNEVNTE EKSKLUDERINGER ELLER BEGRENSNINGER, SÅ DISSE BEGRENSNINGENE OG EKSKLUDERINGENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

 

6. BRUDD PÅ AVTALEN; OPPHØR AV RETTIGHETER OG SIE INC-RETTSMIDLER

Dersom SIE Inc fastslår at du har brutt vilkårene i denne avtalen, kan SIE Inc selv eller gjennom en annen part rette tiltak for å beskytte egne interesser, som å fjerne tilgangen til eller muligheten til å bruke en del av eller all systemprogramvare, hindre bruk av dette PS5-systemet online eller offline, hindre tilgang til PlayStation™Network, benekte garantier, reparasjoner eller andre tjenester tilbudt PS5-systemet, implementere oppgraderinger eller enheter beregnet på å stanse uautorisert bruk, eller ta i bruk andre tiltak som anses som nødvendige for å stanse bruk av modifisert systemprogramvare eller ikke tillatt bruk av systemprogramvare.

SIE Inc, tilknyttede selskaper og rettighetshavere forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt dersom denne avtalen brytes. SIE Inc kan delta i eventuelle offentlige eller private søksmål eller etterforskning i tilknytning til din bruk av systemprogramvaren.

 

7. EKSPORTKONTROLL OG SAMSVAR MED LOVER

Systemprogramvaren kan inneholde teknologi som er underlagt enkelte restriksjoner i henhold til lover og bestemmelser. Derfor kan ikke PS5-systemet ditt eksporteres eller reeksporteres til personer og parter hvis dette er i konflikt med slike lover og bestemmelser. Du må overholde disse lovene når du bruker systemprogramvaren.

 

8. BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING FOR INNBYGGERE I USA ELLER LAND I NORD-, MELLOM- ELLER SØR-AMERIKA

Følgende betingelser i dette avsnitt 8, i så stor utstrekning som lover tillater, gjelder bare hvis du er innbygger i USA eller et land i Nord-, Sentral- eller Sør-Amerika.

Termen «tvist» betyr enhver/ethvert uenighet, krav eller konflikt mellom deg og SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, noen av deres nåværende eller tidligere tilknyttede selskaper eller noen forløpere eller etterfølgere til noen av de forannevnte, deriblant Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC («Sony-enhet») angående enhver bruk av systemprogramvaren, deriblant men ikke begrenset til, innsamling, bruk, lagring eller formidling av data som resulterer fra enhver bruk av systemprogramvaren, enten basert på kontrakt, vedtekt, forordning, bestemmelse, tort (deriblant svindel, feilaktig fremstilling, uredelig motiv eller forsømmelse) eller annen juridisk eller rettslig definisjon, og inkluderer gyldigheten, tvangskraften eller omfanget til dette avsnitt 8 (med unntak av tvangskraften til klausulen om avkall på rettigheter for gruppesøksmål nedenfor). «Tvist» skal tolkes i bredest mulig betydning.

Hvis du har en tvist med en Sony-enhet eller en funksjonær, leder, ansatt eller representant for en Sony-enhet («Sony-motpart») som ikke kan løses gjennom forhandlinger i henhold til vilkårene som beskrives nedenfor, bortsett fra unntakene som nevnes i klausulen, skal du og Sony-motparten kun søke løsning på tvisten gjennom mekling i henhold til betingelsene i avsnitt 8, og ikke prosessføre tvisten i retten. Mekling betyr at tvisten vil løses av en nøytral voldgiftsdommer i stedet for i retten av en dommer eller jury.

DU OG SONY-ENHETENE SAMTYKKER I AT ETHVERT KRAV INNSENDT AV DEG ELLER EN SONY-ENHET I FORLIKSRÅDET IKKE ER UNDERLAGT MEKLINGSBETINGELSENE FREMSATT I DETTE AVSNITT 8.

HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DET BINDENDE AVKALLET PÅ RETTIGHETER TIL INDIVIDUELLE SØKSMÅL OG GRUPPESØKSMÅL I DETTE AvSNITT 8, MÅ DU SKRIFTLIG MEDDELE DETTE TIL SIE INC INNEN 30 DAGER ETTER DATOEN DA DU GODTOK DENNE AVTALEN. DENNE SKRIFTLIGE MEDDELELSEN MÅ SENDES PER POST TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER, OG MÅ INNEHOLDE: (1) DITT NAVN, (2) DIN ADRESSE, (3) DIN PÅLOGGINGS-ID, DERSOM DU HAR EN, OG (4) EN TYDELIG MEDDELELSE OM AT DU IKKE ØNSKER Å LØSE TVISTER MED NOEN SONY-ENHET GJENNOM MEKLING.

HVIS DU HAR EN TVIST MED EN SONY-ENHET, MÅ DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FOR Å GI SONY-MOTPARTEN EN MULIGHET TIL Å LØSE TVISTEN GJENNOM UFORMELLE FORHANDLINGER.

Du samtykker i å forhandle om en løsning på tvisten i god tro i ikke mindre enn 60 dager etter at du meddeler Sony om tvisten. Hvis Sony-motparten ikke løser tvisten innen 60 dager etter å ha mottatt meddelelsen, kan du eller Sony-motparten bringe saken for retten i henhold til betingelsene i dette avsnitt 8.

ALLE PROSESSER FOR TVISTLØSNING, ENTEN VED MEKLING ELLER RETTSLIG, VIL BARE UTFØRES PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I ET GRUPPE- ELLER REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER SOM ET NAVNGITT ELLER IKKE NAVNGITT MEDLEM AV ET GRUPPESØKSMÅL, FORENT SØKSMÅL, REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER GENERELT SØKSMÅL VIA PRIVAT ADVOKAT, MED MINDRE BÅDE DU OG SONY-MOTPARTEN SPESIFIKT BLIR ENIGE OM Å GJØRE DETTE SKRIFTLIG ETTER AT MEKLINGEN STARTER.

Hvis du eller Sony-motparten ønsker å løse tvisten gjennom mekling, kan parten som tar initiativ til meklingsprosessen, innlede den hos American Arbitration Association (Den amerikanske meklingsforening) («AAA»), www.adr.org, eller JAMS www.jamsadr.com. Betingelsene i avsnitt 8 gjelder hvis de er i konflikt med reglene i meklingsorganisasjonen som partene velger.

Du og Sony-enhetene godtar at denne meklingsavtalen beviser en transaksjon i mellomstatlig handel og dermed styrer de materielle reglene og saksbehandlingsreglene i Federal Arbitration Act og AAA-reglene som er identifiserte nedenfor, tolkningen og håndhevelsen av dette avsnittet (avsnitt 8). For krav på mindre enn USD 75 000 gjelder AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister («tilleggsprosedyrer»), deriblant satser på meklingsgebyr fremsatt i avsnitt C-8 av tilleggsprosedyrene. For krav som overskrider USD 75 000, vil AAAs meklingsregler for kommersielle anliggender og relevante avgiftssatser for søksmål som ikke er gruppesøksmål, gjelde.

AAAs regler er tilgjengelige på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Videre, hvis ditt krav ikke overskrider USD 75 000 og du har meddelt og forhandlet i god tro med Sony-motparten som beskrevet over, hvis voldgiftsdommeren avgjør at du er parten som får medhold i meklingen, vil du være berettiget til å få tilbakebetalt rimelige advokatgebyrer og -kostnader som bestemt av voldgiftsdommeren, i tillegg til eventuelle rettigheter til å få tilbakebetalt det samme under kontrollerende statlig eller føderal lov, gitt til Sony-motparten eller deg.

Voldgiftsdommeren vil avgi en skriftlig kjennelse, men behøver ikke å legge ved en begrunnelse, med mindre en av partene ønsker det. Voldgiftsdommerens kjennelse vil være bindende og endelig, bortsett fra eventuelle ankerettigheter gitt av FAA, og vil være bindende for begge parter i et eventuelt søksmål.

Du eller Sony-motparten kan innlede mekling enten i San Mateo County, California eller området (county) du bor i. Hvis du velger området (county) du bor i, kan Sony-motparten overføre meklingen til San Mateo County hvis den samtykker i å betale eventuelle tilleggsavgifter eller -kostnader som måtte påløpe som et resultat av endring i beliggenhet som bestemt av voldgiftsdommeren.

Hvis noen klausul i dette avsnitt 8 (annen enn klausulen om avkall på rettigheter for gruppesøksmål over) er ulovlig eller ikke er mulig å håndheve, vil den klausulen utgå fra dette avsnitt 8, og resten av dette avsnitt 8 gjelde til fulle. Hvis klausulen om avkall på rettigheter for gruppesøksmål, er ulovlig eller ikke er mulig å håndheve, vil hele dette avsnitt 8 ikke kunne håndheves, og tvisten vil avgjøres i retten.

Dette avsnitt 8 vil fortsatt gjelde når denne avtalen opphører.

 

9. GJELDENDE LOV OG RETTSKRETS

Hvis du bor i Japan eller et land/område i Øst-Asia eller Sørøst-Asia, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til japansk lov bortsett fra der hvor det er konflikt i lovgivningen. Enhver tvist som oppstår i løpet av eller i forbindelse med denne avtalen, skal kun sendes til Tokyo District Court (Tokyo distriktsrett) i Tokyo i Japan.

Hvis du bor i Europa, Afrika, Australia og Oseania, Midtøsten, India, Ukraina eller Den russiske føderasjonen, styres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til engelsk lov og rett, men du vil ha ytterligere beskyttelse fra obligatoriske lover i landet du bor i.

Hvis du bor noe annet sted, styres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til lovene i staten California, bortsett fra der hvor det er konflikt i lovgivningen. Hvis du er innbygger i USA, vil enhver tvist som ikke er gjenstand for mekling og ikke er startet i forliksrådet, måtte prosessføres i en rettssak med tilstrekkelig jurisdiksjon enten i høyesteretten i staten California i San Mateo county eller i USAs distriktsrett for det nordlige distriktet i California.

 

10. GENERELT JURIDISK

Du er bundet av denne avtalens nyeste versjon. Du finner en utskriftsversjon av denne avtalen på https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. Hvis du fortsetter å ha tilgang til eller bruke systemprogramvaren, bekrefter dette at du godtar den nyeste versjonen av denne avtalen.

Dersom noen bestemmelse i denne avtalen betraktes som ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, blir ikke gyldigheten, lovmessigheten og håndhevelsen av gjenværende bestemmelser i denne avtalen påvirket av dette på noen som helst måte. Du erkjenner at brudd på denne avtalen vil forårsake irreversibel skade på SIE Inc, som erstatningsbeløp ikke vil være tilstrekkelig godtgjøring for, og at SIE Inc er berettiget til rimelig erstatning i tillegg til annen godtgjøring de lovmessig måtte ha rett til.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og SIE Inc med hensyn til systemprogramvare og erstatter alle tidligere eller samtidige forståelser angående dette emnet. Det å ikke oppfylle eller være forsinket i å utøve noen rettigheter som denne avtalen gir, betyr ikke at man gir avkall på denne rettigheten. SIE Inc kan overføre hvilke som helst av sine rettigheter under denne avtalen, inkludert rettighetene til å utøve denne avtalens betingelser, til et hvilket som helst SIE Inc-tilknyttet selskap.