LICENTIEOVEREENKOMST VOOR PLAYSTATION®5-SYSTEEMSOFTWARE (versie 1.0)

 

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR HET PLAYSTATION®5-SYSTEEM ('OVEREENKOMST') ZORGVULDIG DOOR OM TE WETEN WAT UW RECHTEN EN PLICHTEN ZIJN.

DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN U EN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ('SIE INC'). TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN SYSTEEMSOFTWARE VAN HET PLAYSTATION®5 COMPUTERENTERTAINMENTSYSTEEM ('PS5-SYSTEEM') VAN SIE INC IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN DE AANVAARDING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DOOR UW PS5-SYSTEEM TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U GERECHTIGD BENT EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN VOLGENS DE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED EN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

U aanvaardt deze Overeenkomst namens uzelf en namens andere mensen die gebruikmaken van of toegang hebben tot: (i) uw PS5-systeem; of (ii) uw PS5-systeemaccount of uw account op PlayStation™Network ('account') dat gekoppeld is aan dit PS5-systeem. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw PS5-systeem door andere mensen en de naleving van deze Overeenkomst door deze mensen.

SIE Inc behoudt zich het recht voor de bepalingen in deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van deze Overeenkomst vervangt alle eerdere versies.

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle systeemsoftware, firmware of internetbrowsersoftware en andere softwareapplicaties die onderdeel van het PS5-systeem uitmaken, samen met eventuele patches, updates, upgrades of nieuwe versies van de systeemsoftware, firmware of internetbrowsersoftware en andere softwareapplicaties die worden geleverd of beschikbaar worden gesteld voor uw PS5-systeem via een dienst of onlinenetwerk van SIE Inc of Sony, PlayStation™Network, de SIE Inc-website of PS5-gamemedia. De in deze paragraaf beschreven software en firmware worden in deze Overeenkomst gezamenlijk 'Systeemsoftware' genoemd.

Als u zich in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië, Oceanië, India, de Russische Federatie of Oekraïne bevindt, worden alle games en andere softwareapplicaties die beschikbaar worden gesteld voor gebruik op uw PS5-systeem, aan u in licentie gegeven en niet aan u verkocht, volgens de Gebruiksvoorwaarden voor software, die te vinden zijn op https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Als u zich in Noord-Amerika, Zuid-Amerika of Midden-Amerika bevindt, worden alle games en andere softwareapplicaties die beschikbaar worden gesteld voor gebruik op uw PS5-systeem aan u in licentie gegeven, niet aan u worden verkocht, volgens de bepalingen van de Licentieovereenkomst Systeemsoftware, die te vinden is op http://us.playstation.com/softwarelicense.

OPMERKING: INDIEN U EEN INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN OF VAN EEN ANDER LAND IN NOORD-, MIDDEN- OF ZUID-AMERIKA, BEVAT DEZE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IN ARTIKEL 8 EEN BEPALING OVER EEN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE, WAARDOOR UW RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST EN MET BETREKKING TOT ELK GESCHIL (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 8) TUSSEN U EN EEN SONY-RECHTSPERSOON (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 8) WORDEN BEÏNVLOED. U HEBT HET RECHT ZICH NIET GEBONDEN TE VERKLAREN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN AF TE ZIEN VAN HET RECHT OP EEN COLLECTIEF PROCES, ZOALS WORDT BESCHREVEN IN ARTIKEL 8.

 

1. LICENTIEVERLENING

Afhankelijk van de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, verleent SIE Inc u een niet-exclusief, niet-commercieel recht om de Systeemsoftware uitsluitend te gebruiken op uw PS5-systeem. Uw recht op het gebruik van eerdere versies van de Systeemsoftware, anders dan de huidige versie van de Systeemsoftware, eindigt zodra u de meest recente versie van de Systeemsoftware kunt ontvangen of hebt geïnstalleerd op uw PS5-systeem.

Bepaalde licentiebepalingen voor software of services van derden die door SIE Inc in licentie worden gebruikt, kunnen vereisen dat SIE Inc u op de hoogte stelt van de kennisgevingen en licentiebepalingen van de desbetreffende software of services van derden. Deze kennisgevingen en licentiebepalingen worden gepubliceerd op https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/ of op andere, door SIE Inc geschikt geachte locaties.

Alle rechten op het gebruik van Systeemsoftware worden uitsluitend via een licentie verleend, en u verkrijgt geen eigendomsrechten of belang(en) in de Systeemsoftware. SIE Inc en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten in de Systeemsoftware. Elk gebruik van of elke toegang tot Systeemsoftware is onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en toepasselijke intellectuele eigendomswetgeving. Met uitzondering van zoals in deze Overeenkomst nadrukkelijk worden verleend, behouden SIE Inc en haar licentiegevers alle rechten in de Systeemsoftware.

 

2. BEPERKINGEN

U mag de Systeemsoftware niet leasen, verhuren, in onderlicentie geven, publiceren, wijzigen, patchen, bewerken of vertalen. U mag de Systeemsoftware niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, demonteren, afgeleide werken ervan maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode ervan een Systeemsoftware-broncode te creëren. Het volgende is niet toegestaan. U mag: (i) geen niet-geautoriseerde, illegale, valse of aangepaste hardware of software gebruiken met de Systeemsoftware; (ii) geen hulpmiddelen gebruiken om een eventueel versleutelings-, beveiligings- of verificatiemechanisme van het PS5-systeem te omzeilen of uit te schakelen; (iii) geen eerdere versies van de Systeemsoftware opnieuw installeren (downgraden); (iv) geen wetten, voorschriften of statuten van SIE Inc of derden schenden in verband met uw toegang tot of gebruik van Systeemsoftware; (v) geen hardware of software gebruiken die ertoe leidt dat Systeemsoftware niet-geautoriseerde, illegale of gehackte software of hardware accepteert; (vi) Systeemsoftware niet verkrijgen op enige andere wijze dan via de geautoriseerde distributiemethoden van SIE Inc; of (vii) Systeemsoftware niet op enige andere wijze benutten dan voor gebruik met uw PS5-systeem in overeenstemming met de begeleidende documentatie en met geautoriseerde software of hardware, waaronder gebruik van Systeemsoftware voor het ontwerpen, ontwikkelen, updaten of distribueren van niet-geautoriseerde software of hardware voor gebruik in verband met uw PS5-systeem.

Deze beperkingen zijn in die mate van toepassing als de wetgeving in uw rechtsgebied toestaat.

 

3. SERVICES EN UPDATES; OVEREENKOMSTEN EN CONTENT VAN DERDEN

SIE Inc kan bepaalde Systeemsoftware-updates, -upgrades of -services ter beschikking stellen. Sommige updates, upgrades of services zullen automatisch en zonder kennisgeving worden aangeboden wanneer u zich aanmeldt voor PlayStation™Network. Andere zijn mogelijk beschikbaar voor u via de website van SIE Inc of geautoriseerde kanalen. U gaat ermee akkoord dat SIE Inc u deze automatische updates, upgrades en services aanbiedt. Deze diensten kunnen bestaan uit de meest recente update of download van een nieuwe versie van de Systeemsoftware met beveiligingspatches, nieuwe technologie, herziene instellingen of features die de toegang tot ongeautoriseerde of illegaal gekopieerde content voorkomen, of het gebruik van ongeautoriseerde hardware of software samen met uw PS5-systeem voorkomen. Deze updates, upgrades en diensten kunnen van invloed zijn op de functionaliteit van uw PS5-systeem en SIE Inc is niet aansprakelijk voor deze effecten of eventuele schade die wordt veroorzaakt door de installatie.

U moet de meest recente versie van de Systeemsoftware installeren of geïnstalleerd hebben zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Sommige updates, upgrades of services kunnen uw huidige instellingen wijzigen, of data-, content-, functionaliteit- of functieverlies veroorzaken. SIE Inc raadt u aan regelmatig reservekopieën te maken van alle data voor zover dit mogelijk is.

Het is mogelijk dat derden andere services of content aan u aanbieden en dat zij van u verlangen dat u akkoord gaat met hun algemene voorwaarden en privacybeleid. Systeemsoftware kan verwijzen naar of u voorzien van koppelingen naar websites of content die onafhankelijk worden gerund of onderhouden door derden ('Content en koppelingen van derden').

SIE Inc en de bij haar aangesloten maatschappijen hebben geen controle over of invloed op Content en koppelingen van derden, noch bieden SIE Inc en de bij haar aangesloten maatschappijen enige controle, goedkeuring, onderschrijving, garantie of steun met betrekking tot Content en koppelingen van derden. SIE Inc en de bij haar aangesloten maatschappijen zijn niet aansprakelijk tegenover u voor Content en koppelingen van derden. Indien u op Content en koppelingen van derden vertrouwt, doet u dat op eigen risico en accepteert u alle hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en gevolgen.

Lees de gebruikershandleiding van het PS5-systeem voor informatie over het regelen van toegang tot Content en koppelingen van derden via het ouderlijk toezicht van het PS5-systeem of PlayStation™Network.

 

4. HET VERZAMELEN VAN INFORMATIE/VERIFICATIE

Alle verzamelde data van dit PS5-systeem worden verwerkt in overeenstemming met het SIE-privacybeleid voor uw regio. Zie het SIE-privacybeleid voor het land van uw account voor meer informatie over welke persoonlijke informatie wordt verzameld, waarom deze wordt verzameld, waar en hoe deze wordt verwerkt, met wie deze wordt gedeeld en uw wettelijke rechten. U kunt dit inzien via uw apparaatinstellingen of door naar www.playstation.com/legal/privacy-policy te gaan.

Voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, doen inwoners van de Verenigde Staten, landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika of landen/gebieden in Oost-Azië of Zuidoost-Azië afstand van eventuele rechten of verwachtingen op het gebied van privacy, vertrouwelijkheid of publiciteit voor welke informatie dan ook in uw gameplay of communicaties via uw PS5-systeem, behalve voor zover dit is vastgelegd in de Gebruikershandleiding van de PS5 en het Privacybeleid voor uw regio.

 

5. UITSLUITING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Systeemsoftware wordt in de huidige staat ('AS IS') aangeboden zonder enige nadrukkelijke of impliciete garantie, met uitzondering van hoe daarin is voorzien in uw wettelijke consumentenrechten onder toepasselijke wetgeving. SIE Inc en de bij haar aangesloten maatschappijen verwerpen uitdrukkelijk alle mogelijke stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt.

SIE INC, DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DATAVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF BIJZONDERE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SYSTEEMSOFTWARE. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN. DE HIERVOOR VERMELDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN IN BEPAALDE LANDEN NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 

6. SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING VAN RECHTEN EN VERHAALMOGELIJKHEDEN VAN SIE INC

Als SIE Inc bepaalt dat u de bepalingen van deze Overeenkomst hebt geschonden, kan SIE Inc zelf eender welke maatregel nemen om haar belangen te beschermen of hiertoe opdracht geven, zoals de weigering van toegang tot of het gebruik van een deel van de of van alle Systeemsoftware, het gebruik van dit PS5-systeem online of offline onmogelijk maken, beëindiging van uw toegang tot PlayStation™Network, weigering van diensten zoals garantie, reparatie of andere services die voor uw PS5-systeem ter beschikking staan alsmede de implementatie van automatische of verplichte updates of apparaten die bedoeld zijn om ongeautoriseerd gebruik te stoppen of het nemen van andere herstellingspogingen die redelijkerwijs nodig zijn om het gebruik van gemodificeerde of anderszins niet-toegestane Systeemsoftware te voorkomen.

SIE Inc, de bij haar aangesloten maatschappijen en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen ingeval van schending van deze Overeenkomst. SIE Inc behoudt zich het recht voor om deel te nemen aan alle overheidshandelen of particuliere rechtsvorderingen of onderzoek met betrekking tot uw gebruik van de Systeemsoftware.

 

7. EXPORTBEHEERSING EN NALEVING VAN WETGEVING

De Systeemsoftware kan technologie bevatten die onderworpen is aan bepaalde beperkingen in wet en -regelgeving op het gebied van exportbeheersing. Als zodanig mag uw PS5-systeem eventueel niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (rechts)personen als dat op grond van die wet- en regelgeving is verboden. U moet deze wetten naleven wanneer u de Systeemsoftware gebruikt.

 

8. BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE VOOR INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN OF LANDEN IN NOORD-, MIDDEN- OF ZUID-ARMERIKA

De onderstaande bepalingen van dit Artikel 8 zijn, voor zover de wet dit toestaat, op u van toepassing als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of van een ander land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika.

De term 'Geschil' omvat elk geschil, elke vordering of elk strijdpunt tussen u en SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, of enig andere bij SIE Inc aangesloten maatschappij of enige voorafgaande of opvolgende rechtspersoon inzake het voornoemde, met inbegrip van Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC en Sony Interactive Entertainment America LLC ('Sony-rechtspersoon'), met betrekking tot het gebruik van de Systeemsoftware, waaronder, maar niet beperkt tot het verzamelen, gebruiken, opslaan of openbaar maken van data die voortvloeien uit gebruik van de Systeemsoftware, ongeacht of dit is op basis van een overeenkomst, statuut, voorschrift, verordening, onrechtmatige daad (met inbegrip van fraude, verkeerde voorstelling van de feiten, frauduleuze veroorzaking of nalatigheid), of enig ander juridisch of billijkheidsprincipe, met inbegrip van de geldigheid, afdwingbaarheid of het bereik van dit Artikel 8 (met uitzondering van de afdwingbaarheid van de clausule betreffende het afzien van een collectief proces, zoals hieronder vermeld). 'Geschil' heeft de ruimst mogelijke betekenis die kan worden afgedwongen.

Indien u een Geschil hebt met een Sony-rechtspersoon of de voorzitters, directeuren, werknemers en agenten van een Sony-rechtspersoon ('Sony-wederpartij') dat niet kan worden opgelost door overleg, zoals is vereist en hieronder wordt beschreven met uitzondering van de gevallen zoals beschreven in de clausule Uitsluiting van arbitrage, dienen u en de Sony-wederpartij het Geschil uitsluitend op te lossen via een arbitrage conform de bepalingen van Artikel 8 en geen rechtszaak aan te spannen over dit Geschil. Arbitrage houdt in dat het Geschil wordt beslecht door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of een jury.

U EN DE SONY-RECHTSPERSONEN STEMMEN ERMEE IN DAT ELKE VORDERING DIE DOOR U OF EEN SONY-RECHTSPERSOON WORDT INGEDIEND BIJ EEN SMALL CLAIMS COURT (RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN) NIET IS ONDERWORPEN AAN DE ARBITRAGEBEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 8.

INDIEN U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN EEN COLLECTIEF PROCES VOLGENS DIT ARTIKEL 8, DIENT U SIE INC HIER SCHIFTELIJK VAN OP DE HOOGTE TE STELLEN BINNEN 30 DAGEN NADAT U MET DEZE OVEREENKOMST AKKOORD BENT GEGAAN. UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING DIENT TE WORDEN OPGESTUURD NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, VERENIGDE STATEN, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER EN MOET BEVATTEN: (1) UW NAAM, (2) UW ADRES, (3) UW AANMELDINGS-ID, INDIEN U DIE HEBT EN (4) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET OM HET EVEN WELKE SONY-RECHTSPERSOON NIET WENST OP TE LOSSEN VIA ARBITRAGE.

INDIEN U EEN GESCHIL HEBT MET EEN WILLEKEURIGE SONY-RECHTSPERSOON, DIENT U EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE STUREN NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, VERENIGDE STATEN, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION OM DE SONY-WEDERPARTIJ DE KANS TE GEVEN HET GESCHIL INFORMEEL OP TE LOSSEN VIA OVERLEG.

U gaat ermee akkoord gedurende niet minder dan 60 dagen na de kennisgeving van het Geschil in goed overleg een oplossing te zoeken voor het Geschil. Indien de Sony-wederpartij uw Geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het Geschil heeft opgelost, kunt u of kan de Sony-wederpartij het Geschil voorleggen voor arbitrage conform de bepalingen van dit Artikel 8.

ALLE GERECHTELIJKE ACTIES OM TOT EEN OPLOSSING TE KOMEN VOOR HET GESCHIL, HETZIJ VIA ARBITRAGE HETZIJ IN EEN RECHTBANK, WORDEN OP INDIVIDUELE BASIS GEVOERD EN NIET DOOR MIDDEL VAN EEN COLLECTIEF PROCES OF PROCES VIA VERTEGENWOORDIGING, OF ALS EEN GENOEMD OF NIET-GENOEMD LID VAN EEN COLLECTIEF, OF DOOR MIDDEL VAN GECONSOLIDEERDE, GEMACHTIGDE OF 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL' ACTIES,TENZIJ ZOWEL U ALS DE SONY-WEDERPARTIJ SPECIFIEK SCHRIFTELIJK OVEREENKOMEN DIT TE DOEN NADAT DE ARBITRAGE IN GANG IS GEZET.

Indien u of de Sony-wederpartij ervoor kiest het Geschil via arbitrage op te lossen, kan de partij die de arbitrage in gang zet de arbitrageprocedure starten bij de American Arbitration Association ('AAA'), www.adr.org, of JAMS, www.jamsadr.com. De bepalingen van dit Artikel 8 zijn leidend indien zij conflicteren met de regels van de arbitrageorganisatie die de partijen kiezen.

U en de Sony-rechtspersonen stemmen ermee in dat deze arbitrageovereenkomst blijk geeft van een interstatelijke handelstransactie en dat daarom de interpretatie en afdwinging van dit Artikel 8 worden beheerst door de inhoudelijke en procedurele bepalingen van de Federal Arbitration Act en de AAA-regels die hierna worden aangeduid. Op claims die lager zijn dan $ 75.000, zijn de AAA Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes ('Supplementary Procedures') van toepassing, inclusief het schema voor arbitragekosten dat is beschreven in sectie C-8 van de Supplementary Procedures. Op claims die hoger zijn dan $ 75,000, zijn de Commercial Arbitration Rules van de AAA en relevante kostenschema's voor niet-collectieve processen van toepassing.

De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of via telefoonnummer 001-800-778-7879. Indien uw vorderingen minder dan $ 75.000 bedragen, u de Sony-wederpartij op de hoogte hebt gesteld en in goed vertrouwen hebt overlegd zoals boven beschreven, en de arbiter in het kader van de arbitrage tot de conclusie komt dat u in het gelijk wordt gesteld, hebt u recht op een redelijke restitutie van de advocatenhonoraria en -kosten, dit te bepalen door de arbiter, naast de mogelijke rechten die u hebt om dergelijke kosten terug te krijgen volgens de leidende federale of statenwetgeving die voor de Sony-wederpartij of u geldt.

De arbiter stelt een schriftelijke uitspraak op, maar hoeft hier geen argumentatie bij te leveren tenzij hij hierom wordt verzocht door een van de partijen. De uitspraak van de arbiter is bindend en finaal, met uitzondering van de mogelijkheden die de FAA biedt om in beroep te gaan, en kan bij elke rechtbank worden ingediend waaronder de partijen ressorteren om te worden afgedwongen.

U of de Sony-wederpartij kunnen een arbitrage in gang zetten in San Mateo County, Californië, of in de staat waarin u woont. Als u de staat kiest waarin u woont, kan de Sony-wederpartij de arbitrage verleggen naar San Mateo County, op voorwaarde dat zij zich akkoord verklaart de extra honoraria of kosten die u maakt ten gevolge van deze locatiewisseling te betalen, dit te bepalen door de arbiter.

Indien een willekeurige clausule van dit Artikel 8 (buiten het hierboven vermelde afzien van het recht op een collectief proces) onwettig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze clausule geschrapt uit dit Artikel 8, en blijft het resterende deel van dit Artikel 8 volledig van kracht. Indien de clausule over het afzien van het recht op een collectief proces onwettig of niet afdwingbaar is, is dit hele Artikel 8 niet afdwingbaar, en komt het Geschil voor een rechtbank.

Dit Artikel 8 blijft bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSUITOEFENING

Als u in Japan woont of in een land/gebied in Oost-Azië of Zuidoost-Azië, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Japanse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Geschillen over of in verband met deze Overeenkomst kunnen enkel en alleen worden beslecht via de districtsrechtbank van Tokio in Tokio, Japan.

Als u een inwoner bent van Europa, Afrika, Australië en Oceanië, het Midden-Oosten, India, Oekraïne of de Russische Federatie, dan is deze overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld door en geïnterpreteerd conform de Britse wetgeving, met dien verstande dat u de aanvullende bescherming geniet van verplichte wetgeving in het land waarin u woonachtig bent.

Als u ergens anders woont, wordt deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld door en geïnterpreteerd conform de wetgeving van de staat Californië, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, moet elk Geschil waar geen arbitrage voor geldt of dat niet via een Small Claims Court (Rechtbank voor kleine vorderingen) wordt opgelost, aanhangig worden gemaakt in een bevoegde rechtbank in de Superior Court van de staat Californië in San Mateo County of de United States District Court voor het noordelijke district Californië.

 

10. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

U bent gebonden aan de meest recente versie van deze Overeenkomst. Ga naar https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. om de meest recente versie van deze Overeenkomst te printen. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Systeemsoftware is blijk van uw aanvaarding van de meest recente versie van deze Overeenkomst.

Indien om het even welke bepaling van deze Overeenkomst wordt beschouwd als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar, dan worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele manier beïnvloed of afgezwakt. U erkent dat een schending van deze Overeenkomst onherstelbare schade veroorzaakt voor SIE Inc, waarvoor een financiële schadevergoeding onvoldoende kan zijn en dat SIE Inc recht heeft op een billijk herstel naast andere verhaalmogelijkheden die volgens de wet gelden.

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en SIE Inc met betrekking tot de Systeemsoftware en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken over dit onderwerp. Indien de uitoefening van een recht conform deze Overeenkomst wordt nagelaten of niet op tijd plaatsvindt, kan dit nooit worden beschouwd als een afstanddoening van dit recht. SIE Inc kan een willekeurig recht volgens deze Overeenkomst, met inbegrip van het recht om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, overdragen aan een willekeurige bij SIE Inc aangesloten maatschappij.