LICENSAFTALE FOR  PLAYSTATION®5-SYSTEMSOFTWARE (version 1.0)

 

LÆS DENNE LICENSAFTALE FOR  PLAYSTATION®5-SYSTEMSOFTWARE (AFTALEN) GRUNDIGT IGENNEM FOR AT FORSTÅ DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.

DENNE AFTALE ER MELLEM DIG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (SIE INC). ADGANG TIL ELLER BRUG AF SYSTEMSOFTWAREN I SIE INC's  PLAYSTATION®5-UNDERHOLDNINGSSYSTEM (PS5-SYSTEM) ER UDTRYKKELIGT UNDERLAGT ACCEPT AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. VED AT BRUGE DIT PS5-SYSTEM ANGIVER DU, AT DU KAN INDGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL LOVENE I DIN RETSKREDS, OG DU INDVILGER I AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE.

Du accepterer denne aftale på dine egne vegne og på vegne af andre, der har adgang til eller bruger: (i) dit PS5-system eller (ii) din konto på dit PS5-system eller din konto associeret med dette PS5-system på PlayStation™Network (konto). Du er ansvarlig for andres brug af dit PS5-system og for, at de efterlever betingelserne i denne aftale.

SIE Inc forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre betingelserne i denne aftale. Den seneste version af denne aftale erstatter alle tidligere versioner.

Denne aftale gælder for systemsoftware, firmware, internetbrowsersoftware og anden applikationssoftware, der er inkluderet i dit PS5-system, og eventuelle patches, opdateringer, opgraderinger eller nye versioner af den pågældende systemsoftware, firmware og internetbrowsersoftware samt anden applikationssoftware, der leveres til eller gøres tilgængelig for dit PS5-system via en SIE Inc- eller Sony-tjeneste eller onlinenetværk, PlayStation™Network, SIE Inc-webside eller PS5-spilmedier. Al software og firmware, som er beskrevet i dette afsnit, bliver samlet refereret til som systemsoftware overalt i denne aftale.

Hvis du er i Europa, Mellemøsten, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, den Russiske Føderation eller Ukraine, er alle spil og anden software til dit PS5-system licenseret til dig, men ikke solgt, i henhold til Betingelser for brug af software, som kan findes på https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Hvis du er i Nord-, Syd- eller Mellemamerika er alle spil og anden software til dit PS5-system licenseret til dig, men ikke solgt, i henhold til Licensaftale for softwareprodukt, som kan findes på http://us.playstation.com/softwarelicense.

BEMÆRK: HVIS DU BOR I USA ELLER I ET LAND I NORD-, MELLEM- ELLER SYDAMERIKA, INDEHOLDER DENNE AFTALE, I SÅ VID UDSTRÆKNING LOVGIVNINGEN TILLADER DET, EN BETINGELSE OM TVUNGEN INDIVIDUEL MÆGLING OG FRALÆGGELSE AF CLASS ACTION-RETTIGHEDER I AFSNIT 8, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER UNDER DENNE AFTALE OG I FORHOLD TIL ALLE UOVERENSSTEMMELSER (SOM DEFINERET I AFSNIT 8) MELLEM DIG OG EN SONY-ENTITET (SOM DEFINERET I AFSNIT 8). DU HAR RET TIL AT FRAVÆLGE TVUNGEN MÆGLING OG FRALÆGGELSE AF CLASS ACTION-RETTIGHEDER SOM BESKREVET I AFSNIT 8.

 

1. LICENSBEVILLING

I henhold til betingelserne i denne aftale bevilger SIE Inc dig en ikke-eksklusiv, ikke-kommerciel ret til at bruge systemsoftwaren udelukkende på dit PS5-system. Dine rettigheder til at bruge tidligere versioner af systemsoftwaren bortset fra den aktuelle version ophører, så snart du kan modtage eller har den nyeste version af systemsoftwaren installeret på dit PS5-system.

Visse licensbetingelser for SIE Inc-licenseret tredjepartssoftware eller -tjenester kan kræve, at SIE Inc forsyner dig med meddelelser og licensbetingelser for denne tredjepartssoftware eller -tjeneste. Disse meddelelser og licensbetingelser er tilgængelige for dig på https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/ eller et andet sted, SIE Inc vurderer som passende.

Alle rettigheder til at bruge systemsoftwaren bevilges kun i form af licens, og du modtager ingen ejerskabsrettigheder eller interesser i systemsoftwaren. SIE Inc og deres licenshavere bibeholder alle intellektuelle ejendomsrettigheder til systemsoftwaren. Al brug af eller adgang til systemsoftwaren er underlagt denne aftales betingelser og gældende lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder. SIE Inc og deres licenshavere bibeholder alle rettigheder til systemsoftwaren, medmindre andet udtrykkeligt bevilges i denne aftale.

 

2. BEGRÆNSNINGER

Du må ikke lease, udleje, underlicensere, udgive, modificere, patche, tilpasse eller oversætte systemsoftwaren. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af systemsoftwaren, oprette afledt arbejde eller forsøge at oprette systemsoftware-kildekode fra dens objektkode. Du må ikke (i) bruge nogen former for uautoriseret, ulovlig, falsk eller modificeret hardware eller software sammen med systemsoftwaren, (ii) bruge redskaber for at omgå, deaktivere eller undgå kryptering, sikkerhed eller bekræftelsesmekanismer på PS5-systemet, (iii) geninstallere tidligere versioner af systemsoftwaren (nedgradering), (iv) overtræde love, regulativer eller vedtægter eller rettigheder for SIE Inc eller tredjeparter i forbindelse med din adgang til eller brug af systemsoftwaren, (v) bruge hardware eller software for at få systemsoftwaren til at acceptere eller bruge uautoriseret, ulovlig eller piratkopieret software eller hardware, (vi) tilegne dig systemsoftware på andre måder end via SIE Inc's autoriserede distributionsmetoder eller (vii) udnytte systemsoftwaren på andre måder end til brug sammen med dit PS5-system i henhold til den tilknyttede dokumentation og sammen med godkendt software, deriblandt brugen af systemsoftwaren til at designe, udvikle, opdatere eller distribuere ikke-godkendt software eller hardware til brug sammen med dit PS5-system.

Disse begrænsninger skal forstås som gældende i den videst mulige udstrækning, der tillades af lovgivningen i din retskreds.

 

3. TJENESTER OG OPDATERINGER; TREDJEPARTSAFTALER OG INDHOLD

SIE Inc kan tilbyde dig visse opdateringer, opgraderinger eller tjenester til systemsoftwaren. Visse opdateringer, opgraderinger eller tjenester kan leveres automatisk, når du logger på PlayStation™Network, og andre kan blive gjort tilgængelige for dig via SIE Inc's webside eller gennem godkendte kanaler. Du indvilger i, at SIE Inc kan levere disse automatiske opdateringer, opgraderinger og tjenester til dig. Tjenester kan inkludere den seneste opdatering af eller download til en ny udgivelse af systemsoftwaren, der indeholder sikkerhedspatches, ny teknologi eller reviderede indstillinger og funktioner, der kan forhindre adgang til ikke-godkendt eller piratkopieret indhold, eller forhindre brug af ikke-godkendt hardware eller software sammen med dit PS5-system. Disse opdateringer, opgraderinger og tjenester kan påvirke dit PS5-systems funktionalitet, og SIE Inc er ikke ansvarlig for effekter eller skader, der forårsages af installationsprocessen.

Du skal installere eller have installeret den nyeste version af systemsoftwaren så snart som muligt. Visse opdateringer, opgraderinger og tjenester kan ændre dine nuværende indstillinger, forårsage tab af data eller indhold eller forårsage tab af funktionalitet. SIE Inc anbefaler, at du med jævne mellemrum sikkerhedskopierer alle de data, du kan.

Tredjeparter kan gøre andre tjenester og indhold tilgængelige for dig, og de kan kræve, at du accepterer deres separate betingelser, vilkår og fortrolighedspolitik. Systemsoftwaren kan henvise til, vise, eller give dig links til websider eller indhold, som bliver drevet og vedligeholdt uafhængigt af tredjeparter (Indhold og links fra tredjeparter).

SIE Inc og deres tilknyttede selskaber kontrollerer eller styrer ikke indhold og links fra tredjeparter, og SIE Inc og deres tilknyttede selskaber overvåger, godkender, anbefaler eller sponsorerer ikke indhold og links fra tredjeparter. SIE Inc. og deres tilknyttede selskaber påtager sig intet ansvar over for dig for indhold og links fra tredjeparter. Din brug af indhold og links fra tredjeparter er udelukkende på egen risiko, og du påtager dig det fulde ansvar og konsekvenser som følge af din brug af disse.

Se i dokumentationen til dit PS5-system for at få oplysninger om muligheder for kontrol af adgang til indhold og links fra tredjeparter via forældrekontrol i PS5-systemet eller PlayStation™Network.

 

4. INDSAMLING AF OPLYSNINGER/GODKENDELSE

Alle data, som indsamles fra dette PS5-system, behandles i henhold til SIE fortrolighedspolitik i dit område. For mere information om hvilke personlige oplysninger der indsamles, hvorfor de indsamles, hvor og hvordan de behandles, hvem de bliver delt med og dine juridiske rettigheder henvises til SIE fortrolighedspolitik for din kontos land, som du kan få adgang til fra din enheds indstillinger eller ved at gå til www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Hvis du er bosat i USA, lande i Nord-, Syd- eller Mellemamerika, Japan eller land/område i Øst- eller Sydøstasien og i så vid udstrækning, som lovgivningen tillader det, afgiver du hermed alle rettigheder til eller forventninger om fortrolighed, tavshedspligt eller offentliggørelse af oplysninger fra dit spil eller fra din kommunikation via dit PS5-system med undtagelse af beskrivelsen i PS5s Brugervejledning og Fortrolighedspolitik for dit område.

 

5. FRALÆGGELSE AF GARANTI OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Systemsoftwaren leveres “som den er”, uden eventuelle underforståede eller stiltiende garantier, medmindre andet er bestemt ifølge dine lovpligtige forbrugerrettigheder under gældende lokale love. SIE Inc, deres tilknyttede selskaber og licenshavere fralægger sig udtrykkeligt alle underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et særligt formål og ikke-krænkelse af rettigheder.

SIE INC, DERES TILKNYTTEDE SELSKABER OG LICENSHAVERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA, TAB AF INDTÆGT ELLER ANDRE FORMER FOR TAB ELLER SKADER, UANSET OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE, OG UANSET HVORDAN DE MÅTTE VÆRE OPSTÅET I FORBINDELSE MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF SYSTEMSOFTWAREN. SÅ LÆNGE DENNE REGEL KAN HÅNDHÆVES I DIN RETSKREDS, VIL DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG FRALÆGGELSER GÆLDE I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT AF LOVEN, OGSÅ SELVOM RETSMIDLER IKKE MÅTTE LEVE OP TIL DERES FORMÅL. VISSE LANDE TILLADER IKKE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER, SÅ DISSE UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

 

6. OVERTRÆDELSE AF AFTALE; RETTIGHEDERS OPHØR OG SIE INC's RETSMIDLER

Hvis SIE Inc vurderer, at du har overtrådt denne aftales betingelser, kan SIE Inc træffe forholdsregler for at beskytte deres interesser, såsom deaktivering af adgang til eller brug af den del af eller hele systemsoftwaren, deaktivering af dette PS5-system online eller offline, afbrydelse af din adgang til PlayStation™Network, nægtelse af garantier, reparationer eller andre tjenester til dit PS5-system, implementering af automatiske eller obligatoriske opdateringer eller enheder beregnet på afbryde uautoriseret brug, tillid til afhjælpende forsøg, som med rimelighed er nødvendig for at forhindre brugen af modificeret eller ikke-tilladt brug af systemsoftwaren.

SIE Inc, deres tilknyttede selskaber og licenshavere forbeholder sig retten til at søge retlig hjælp i tilfælde af en overtrædelse af denne aftale. SIE Inc kan deltage i regeringsbaserede eller private retssager eller undersøgelser i forhold til din brug af systemsoftwaren.

 

7. EKSPORTKONTROL OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

Systemsoftwaren kan indeholde teknologi, der er underlagt visse begrænsninger ifølge love og forskrifter angående eksportkontrol. Som sådan må dit PS5-system ikke eksporteres eller gen-eksporteres til personer og entiteter, der overtræder disse love og forskrifter. Du skal overholde disse love, når du anvender systemsoftwaren.

 

8. TVUNGEN INDIVIDUEL MÆGLING FOR BORGERE I USA ELLER LANDE I NORD-, MELLEM- ELLER SYDAMERIKA

Følgende betingelser i dette Afsnit 8 gælder, i lovens videste udstrækning, kun, hvis du bor i USA eller et land i Nord-, Mellem- eller Sydamerika.

Begrebet uoverensstemmelse dækker over alle uoverensstemmelser, krav eller kontroverser mellem dig og SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, nogen af deres nuværende eller tidligere datterselskaber eller nogen forudgående eller efterfølgende entitet til nogen af de førnævnte, inklusive Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC (Sony-entitet) hvad angår enhver brug af systemsoftwaren, herunder, men ikke begrænset til, samling, brug, lagring eller offentliggørelse af data som følge af enhver brug af systemsoftwaren, hvad enten det har basis i aftalen, vedtægter, forskrifter, forordninger, erstatningsret (deriblandt svindel, vildledende fremstilling, svigagtig tilskyndelse eller forsømmelighed) eller andre juridiske eller rimelige teorier, og omfatter gyldighed, eksigibilitet eller anvendelsesområde af dette Afsnit 8 (undtagen eksigibilitet af klausulen angående class action-frafald herunder). Uoverensstemmelse har den bredest tænkelige betydning, hvor den kan håndhæves.

Hvis du har en uoverensstemmelse (andet end hvad der beskrives som udelukket fra mægling nedenfor) med nogen Sony-entitet eller en Sony-entitets ledende medarbejder, bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller agenter (Sony-underentitet), som ikke kan løses via forhandling som påkrævet herunder, skal du og Sony-underentiteten kun forsøge at løse uoverensstemmelsen gennem mægling i henhold til Afsnit 8's betingelser, og I må ikke føre retlig proces. Mægling betyder, at uoverensstemmelsen vil blive løst af en neutral mægler i stedet for i retten af en dommer eller en jury.

DU OG SONY-ENTITETERNE ACCEPTERER, AT ALLE KRAV FREMSAT AF DIG ELLER EN SONY-ENTITET I RETTEN FOR MINDRE KRAV IKKE ER UNDERLAGT MÆGLINGSBETINGELSERNE I DETTE AFSNIT 8.

HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF TVUNGEN MÆGLING OG CLASS ACTION-FRAFALD I DETTE AFSNIT 8, SKAL DU UNDERRETTE SIE INC SKRIFTLIGT INDEN FOR 30 DAGE EFTER, AT DU HAR ACCEPTERET DENNE AFTALE. DIN SKRIFTLIGE MEDDELELSE SKAL SENDES TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OG SKAL INKLUDERE: (1) DIT NAVN, (2) DIN ADRESSE, (3) DIT LOG IND-ID, HVIS DU HAR ÉT, OG (4) EN KLAR ERKLÆRING OM, AT DU IKKE ØNSKER AT LØSE NOGEN UOVERENSSTEMMELSER MED EN SONY-ENTITET VIA MÆGLING.

HVIS DU HAR EN UOVERENSSTEMMELSE MED EN SONY-UNDERENTITET, SKAL DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION FOR AT GIVE SONY-UNDERENTITETEN MULIGHED FOR AT LØSE UOVERENSSTEMMELSEN UFORMELT GENNEM FORHANDLING.

Du indvilger i at forhandle om en løsning af uoverensstemmelsen i god tro inden for 60 dage efter, at du har underrettet om uoverensstemmelsen. Hvis Sony-underentiteten ikke løser uoverensstemmelsen inden for 60 dage efter modtagelse af meddelelsen om uoverensstemmelsen, kan du og Sony-underentiteten indgå i en mægling i henhold til betingelserne i dette Afsnit 8.

ALLE FORSØG PÅ AT LØSE UOVERENSSTEMMELSEN, UANSET OM DET ER GENNEM MÆGLING ELLER I RETTEN, VIL UDELUKKENDE BLIVE FORETAGET PÅ INDIVIDUEL BASIS OG IKKE I ET KOLLEKTIVT ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL, SOM NAVNGIVET ELLER UNAVNGIVET MEDLEM AF ET KOLLEKTIVT, KONSOLIDERET, REPRÆSENTATIVT ELLER PRIVAT SØGSMÅL GENNEM RIGSADVOKATEN, MEDMINDRE BÅDE DU OG SONY-UNDERENTITETEN SKRIFTLIGT BLIVER ENIGE OM AT GØRE DETTE EFTER MÆGLINGENS IGANGSÆTNING.

Hvis du eller Sony-underentiteten vælger at løse jeres uoverensstemmelse gennem mægling, kan den part, der har igangsat mæglingsproceduren, starte den hos American Arbitration Association (AAA), www.adr.org eller JAMS, www.jamsadr.com. Dette Afsnit 8's betingelser er gældende, hvis de er i strid med reglerne for den mæglingsorganisation, parterne vælger.

Du og Sony-entiteterne accepterer, at denne aftale om mægling beviser en transaktion i mellemstatslig handel, og dermed reguleres fortolkningen og fuldbyrdelse af dette Afsnit 8 af de materielle og processuelle forordninger fra Federal Arbitration Act og de nedenfor nævnte AAA-regler. For krav på mindre end 75.000 USD gælder AAA Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (Supplementary Procedures), deriblandt skemaet for mæglingsafgifter som beskrevet i Afsnit C-8 af Supplementary Procedures. For krav på over 75.000 USD, er AAA's Commercial Arbitration Rules og relevante skemaer for afgifter for ikke-kollektive søgsmål, gældende.

AAA-reglerne kan læses på www.adr.org, eller du kan ringe til 1-800-778-7879. Hvis dine krav ydermere ikke overstiger 75.000 USD, og du har underrettet og i god tro forhandlet med Sony-underentiteten som beskrevet herover, og mægleren vurderer, at du er den sejrende part i mæglingen, vil du kunne få dækket advokatomkostninger inden for et rimeligt omfang som vurderet af mægleren, ud over eventuel ret til at få dækket samme under den styrende statslige eller føderale lovgivning, Sony-underentiteten og du er underlagt.

Mægleren vil underrette skriftligt om sin kendelse, men behøver ikke at levere årsager hertil, medmindre en af parterne anmoder om det. Mæglerens kendelse vil være bindende og endelig, bortset fra eventuelle appelrettigheder, som måtte være mulige under FAA, og den kan bruges ved alle domstole inden for den retskreds, der dækker parterne i forhold til håndhævelse.

Du eller Sony-underentiteten kan igangsætte mægling i enten San Mateo County i Californien eller i det land, du bor i. Hvis du vælger det land, du bor i, kan Sony-underentiteten overføre mæglingen til San Mateo County, hvis Sony-underentiteten indvilger i at betale eventuelle ekstra afgifter eller omkostninger, der måtte blive pålagt dig som følge af det ændrede sted, som vurderet af mægleren.

Hvis nogen bestemmelser i dette Afsnit 8 (ud over bestemmelsen om frafald af kollektivt søgsmål herover) er ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse blive adskilt fra dette Afsnit 8, og den resterende del af Afsnit 8 vil fortsat have fuld virkning. Hvis bestemmelsen om frafald af kollektivt søgsmål konstateres at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil hele dette Afsnit 8 ikke kunne håndhæves, og uoverensstemmelsen vil blive løst ved en domstol.

Dette Afsnit 8 forbliver i kraft efter denne aftales ophør.

 

9. GÆLDENDE LOVGIVNING OG PLACERING

Hvis du er bosiddende i Japan eller et land/område i Østasien eller Sydøstasien, er denne aftale underlagt, opbygget efter og fortolket ud fra Japans lovgivning, bortset fra dens regler om lovkonflikt. Alle krav, der måtte opstå under eller i forhold til denne aftale, kan kun fremlægges for Tokyo District Court i Tokyo i Japan.

Hvis du er bosiddende i Europa, Afrika, Australien og Oceanien, Mellemøsten, Indien, Ukraine eller den Russiske Føderation, er denne aftalte underlagt, opbygget efter og fortolket ud fra engelsk ret, men du har den ekstra beskyttelse fra obligatoriske lovgivninger i det land, du er bosiddende i.

Hvis du er bosiddende andre steder, er denne aftale underlagt, opbygget efter og fortolket ud fra lovgivninger i delstaten Californien, bortset fra dens regler om lovkonflikt. Hvis du er bosiddende i USA, skal alle uoverensstemmelser, der ikke er underlagt mægling, og som ikke søges afgjort ved retten for mindre krav, løses ved en domstol med dækkende jurisdiktion i enten højesteretten i delstaten Californien i San Mateo County eller i USAs District Court for det Nordlige distrikt i Californien.

 

10. GENERELLE JURIDISKE BETINGELSER

Du er bundet af den nyeste version af denne aftale. Hvis du vil have adgang til en trykbar, aktuel version af denne aftale, skal du gå til https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. Din fortsatte adgang til eller brug af systemsoftwaren vil angive din accept af den nyeste version af denne aftale.

Hvis nogen regler i denne aftale fastslås at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende regler i denne aftale ikke være påvirket eller på nogen måde begrænset. Du accepterer, at din overtrædelse af denne aftale kan forårsage uoprettelig skade for SIE Inc, og at økonomisk kompensation ikke udgør tilstrækkelig erstatning, og at SIE Inc har ret til passende kompensation ud over alle andre retsmidler, de måtte have i forhold til lovgivningen.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og SIE Inc i forhold til systemsoftwaren og træder i stedet for alle tidligere eller hidtidige forståelser vedrørende emnematerialet. Ingen manglende eller forsinket håndhævelse af nogen af rettighederne i forhold til denne aftale vil fungere som et frafald af denne rettighed. SIE Inc kan tildele alle deres rettigheder i denne aftale, deriblandt retten til at håndhæve denne aftales betingelser, til alle SIE Inc-partnere.