PLAYSTATION®5 LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU PRO SYSTÉM (verze 1.0)

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU PRO SYSTÉM PLAYSTATION®5 (DÁLE JEN „SMLOUVA“), ABYSTE POROZUMĚLI SVÝM PRÁVŮM A POVINNOSTEM.

TATO SMLOUVA SE UZAVÍRÁ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (DÁLE JEN „SIE INC“) PŘÍSTUP K SYSTÉMOVÉMU SOFTWARU NA POČÍTAČOVÉM ZÁBAVNÍM SYSTÉMU SPOLEČNOSTI SIE INC PLAYSTATION®5 (DÁLE JEN „SYSTÉM PS5“) NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ JE VÝSLOVNĚ PODMÍNĚNO VAŠÍM PŘIJETÍM PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY. POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO SYSTÉMU PS5 PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE ZPŮSOBILÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY PODLE ZÁKONŮ VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU, A SOUHLASÍTE, ŽE PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY BUDOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ.

Přijímáte tuto smlouvu jménem svým a jménem ostatních osob, které mají přístup nebo používají: (i) váš systém PS5; nebo (ii) účet k vašemu systému PS5 nebo váš účet služby PlayStation™Network (dále jen „účet“) spojený s tímto systémem PS5. Nesete odpovědnost za používání vašeho systému PS5 jinými osobami a za dodržování podmínek této smlouvy z jejich strany.

Společnost SIE Inc. si vyhrazuje právo průběžně měnit podmínky této smlouvy. Nejaktuálnější verze této smlouvy nahrazuje všechny předchozí verze.

Tato smlouva se vztahuje na každý systémový software, firmware nebo software internetového prohlížeče a další aplikační softwary obsažené ve vašem systému PS5 a na veškeré patche, aktualizace, upgrady nebo nové verze daného systémového softwaru, firmwaru nebo softwaru internetového prohlížeče a dalších aplikačních softwarů poskytnuté nebo zpřístupněné k vašemu systému PS5 prostřednictvím některé služby, internetové sítě nebo sítě PlayStation™Network společností SIE Inc. nebo Sony nebo webových stránek či herního média PS5 společnosti SIE Inc. Veškerý software a firmware uvedený v tomto odstavci je v celé smlouvě dále společně uváděn jako „systémový software“.

Jestliže se nacházíte v Evropě, na Blízkém Východě, v Africe, Austrálii, Oceánii, Indii, Ruské federaci nebo Ukrajině, potom jsou vám veškeré hry a další software zpřístupněny k používání na vašem systému PS5 na základě licence, nikoli prodány, a to dle licenční smlouvy k softwarovému produktu, kterou můžete najít na adresehttps://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Jestliže se nacházíte v Severní Americe, Jižní Americe nebo Střední Americe, potom jsou vám veškeré hry a další software zpřístupněny k používání na vašem systému PS5 na základě licence, nikoli prodány, a to dle licenční smlouvy k softwarovému produktu, kterou můžete najít na adrese http://us.playstation.com/softwarelicense.

POZNÁMKA: JE-LI VAŠE TRVALÉ BYDLIŠTĚ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH NEBO V ZEMI SEVERNÍ, STŘEDNÍ NEBO JIŽNÍ AMERIKY, TATO SMLOUVA OBSAHUJE V ODDÍLU 8 V NEJŠIRŠÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU USTANOVENÍ O ZÁVAZNÉM INDIVIDUÁLNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, KTERÉ MÁ DOPAD NA VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY A VZTAHUJE SE K PŘÍPADNÝM „SPORŮM“ (JAK JE DEFINOVÁN V ODDÍLU 8) MEZI VÁMI A „SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY“ (JAK JE DEFINOVÁN V ODDÍLU 8). S TÍMTO USTANOVENÍM O ZÁVAZNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, JAK JE UVEDENO V ODDÍLU 8, MÁTE PRÁVO NESOUHLASIT.

 

1. UDĚLENÍ LICENCE

Společnost SIE Inc. vám v souladu s podmínkami této smlouvy uděluje nevýlučné a nekomerční právo používat systémový software výhradně na vašem systému PS5. Vaše práva používat předchozí verze systémového softwaru jiné než aktuální verze systémového softwaru skončí, jakmile můžete získat nebo máte nejaktuálnější verzi systémového softwaru nainstalovaného na vašem systému PS5.

Některé licenční podmínky pro software nebo službu třetí strany licencované společnosti SIE Inc. vyžadují od společnosti SIE Inc., aby vám předala upozornění a licenční podmínky k softwaru nebo službě třetí strany. Tato upozornění a licenční podmínky jsou vám k dispozici na adrese https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/nebo na jiném místě, které společnost SIE Inc. považuje za vhodné.

Veškerá práva k používání systémového softwaru jsou udělena pouze prostřednictvím licence; žádná vlastnická práva nebo podíly k systémovému softwaru se tímto neudělují. Společnost SIE Inc. a její poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva duševního vlastnictví k systémovému softwaru. Veškeré používání systémového softwaru a přístup k němu jsou předmětem podmínek této smlouvy a platných právních předpisů o duševním vlastnictví. Společnost SIE Inc. a její poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva k systémovému softwaru vyjma případů, kdy je tato smlouva výslovně uděluje.

 

2. OMEZENÍ

Systémový software nesmíte pronajímat, půjčovat, poskytovat na něj podlicenci, publikovat jej, opravovat, přizpůsobovat ani překládat. Systémový software nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat, ani z něj vytvářet odvozená díla, ani se nesmíte pokoušet o vytvoření zdrojového kódu systémového softwaru z jeho objektového kódu. Nesmíte (i) se systémovým softwarem používat neautorizovaný, nelegální, padělaný nebo změněný hardware nebo software; (ii) používat nástroje k obejití, vypnutí nebo deaktivaci šifrování systému PS5, bezpečnostního nebo ověřovacího mechanismu; (iii) znovu instalovat starší verze systémového softwaru („downgradování“); (iv) porušovat zákony, nařízení, stanovy nebo nároky společnosti SIE Inc nebo třetích stran v souvislosti s vaším přístupem k systémovému softwaru nebo jeho používáním; (v) používat hardware nebo software, který by způsobil, že systémový software akceptuje nebo bude používat neautorizovaný, nelegální nebo pirátský software nebo hardware; (vi) získávat systémový software jinak než pomocí způsobů distribuce schválených společností SIE Inc (vii) využívat systémový software jinak než pro použití s vaším systémem PS5 podle příslušné dokumentace a pomocí autorizovaného softwaru nebo hardwaru, a to včetně používání systémového softwaru k navrhování, vyvíjení, aktualizování nebo distribuci neautorizovaného softwaru nebo hardwaru pro použití ve spojení s vaším systémem PS5.

Tato omezení budou vykládána tak, že platí v nejširším rozsahu povoleném právními předpisy platnými v rámci vašeho právního řádu.

 

3. SLUŽBY A AKTUALIZACE; OBSAH TŘETÍCH STRAN A SMLOUVY S NIMI

Společnost SIE Inc. vám může poskytnout určité aktualizace, upgrady nebo služby k systémovému softwaru. Některé aktualizace, upgrady nebo služby mohou být poskytovány automaticky, jakmile se přihlásíte k síti PlayStation™Network; ostatní vám mohou být zpřístupněny prostřednictvím webových stránek nebo autorizovaných kanálů společnosti SIE Inc. Tímto společnosti SIE Inc. udělujete souhlas s poskytováním těchto automatických aktualizací, upgradů a služeb.

Služby mohou zahrnovat nejnovější aktualizace nebo stažení nových verzí systémového softwaru obsahující bezpečnostní patche, nové technologie nebo revidovaná nastavení a funkce, které mohou bránit v přístupu neoprávněnému nebo pirátskému obsahu, nebo mohou bránit použití neautorizovaného hardwaru nebo softwaru v souvislosti s vaším systémem PS5. Tyto aktualizace, upgrady nebo služby mohou mít vliv na funkčnost vašeho systému PS5 a společnost SIE Inc. není ve vztahu k vám odpovědná za žádné takové účinky nebo případnou škodu způsobenou procesem instalace.

Nejaktuálnější verzi systémového softwaru jste povinni nainstalovat nebo nechat ji nainstalovat co možná nejdříve. Některé aktualizace, upgrady nebo služby mohou změnit vaše aktuální nastavení, způsobit ztrátu dat nebo obsahu nebo způsobit ztrátu funkčnosti nebo funkcí. Společnost SIE Inc. vám doporučuje provádět pravidelnou zálohu všech údajů, které můžete zálohovat.

Třetí strany vám mohou zpřístupnit další služby nebo obsah a mohou po vás požadovat přijetí jejich samostatných smluvních podmínek a zásad ochrany osobních údajů. Systémový software se může odvolávat na odkazy webových stránek nebo obsah, které třetí strany nezávisle provozují nebo spravují (dále jen „obsah a odkazy třetích stran“), nebo takové odkazy či obsah mohou zobrazovat či vám je poskytovat.

Společnost SIE Inc. a její dceřiné společnosti nekontrolují ani neřídí obsah a odkazy třetích stran, ani obsah a odkazy třetích stran nemonitorují, neschvalují, nepotvrzují ani nesponzorují. Společnost SIE Inc. ani její dceřiné společnosti nenesou ve vztahu k vám žádnou odpovědnost za obsah a odkazy třetích stran. Vaše spoléhání se na obsah a odkazy třetích stran je na vaše vlastní riziko a nesete plnou odpovědnost a důsledky plynoucí z vašeho spoléhání se.

Podívejte se prosím do dokumentace svého systému PS5 na informace o možné kontrole přístupu k obsahu a odkazům třetích stran prostřednictvím vašeho systému PS5 nebo o rodičovské kontrole sítě PlayStation™Network.

 

4. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ / OVĚŘOVÁNÍ

Veškerá data získaná z tohoto systému PS5 jsou zpracována v souladu se Zásadami ochrany soukromí společnosti SIE pro váš region. Další informace o tom, jaké osobní informace jsou shromažďovány, proč jsou shromažďovány, kde a jak jsou zpracovány, s kým jsou sdíleny a o vašich právech najdete v Zásadách ochrany soukromí společnosti SIE pro zemi, kde máte účet. K Zásadám lze získat přístup z nastavení vašeho zařízení nebo na stránkách www.playstation.com/legal/privacy-policy.

V nejširším zákonem povoleném rozsahu pro obyvatele USA, země v Severní, Střední nebo Jižní Americe, Japonsko nebo země/oblasti ve Východní nebo Jihovýchodní Asii se tímto vzdáváte veškerých práv nebo očekávání v souvislosti se soukromím, důvěrností nebo publicitou, pokud jde o informace ve vašich hrách nebo komunikacích prostřednictvím systému PS5, vyjma případů uvedených v uživatelské příručce a zásadách ochrany osobních údajů k systému PS5 pro váš region.

 

5. PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Systémový software je poskytován „TAK, JAK JE“ bez výslovných nebo předpokládaných záruk kromě těch, na jaké máte coby uživatel nárok v rámci vašich příslušných místních zákonů. Společnost SIE Inc., její dceřiné společnosti a poskytovatelé licence výslovně odmítají jakoukoli předpokládanou záruku obchodovatelnosti, záruku vhodnosti pro konkrétní účel a záruku neporušení práva.

SPOLEČNOST SIE INC., JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU DAT, UŠLÝ ZISK NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU ČI ŠKODU, AŤ JIŽ PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA K NIM DOŠLO V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K SYSTÉMOVÉMU SOFTWARU NEBO JEHO POUŽITÍ. DOKUD BUDE TOTO USTANOVENÍ V RÁMCI VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU VYMAHATELNÉ, BUDOU VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ PLATIT V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZE ZÁKONA, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍPADNÁ NÁPRAVA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. NĚKTERÉ ZEMĚ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEUMOŽŇUJÍ, TAKŽE TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PRO VÁS NEMUSÍ PLATIT.

 

6. PORUŠENÍ SMLOUVY; UKONČENÍ PRÁVA NEBO PRÁV A NÁHRADY SPOLEČNOSTI SIE INC

Jestliže společnost SIE Inc. zjistí, že jste porušili podmínky této smlouvy, může společnost SIE Inc. sama přijmout jakékoli opatření na ochranu svých zájmů, nebo zajistit, aby takové opatření bylo přijato, tj. například znemožnit přístup k některému nebo všem systémovým softwarům, nebo jejich použití, zakázat používání tohoto systému PS5 online nebo offline, ukončit váš přístup k síti PlayStation™Network, odmítnout jakoukoli záruku, opravu nebo jinou službu poskytovanou k vašemu systému PS5, implementovat automatické nebo povinné aktualizace nebo zařízení určené k přerušení neoprávněného používání, nebo se spolehnout na případné jiné pokusy o nápravu, které mohou být důvodně nutné, aby se zabránilo použití upraveného systémového softwaru nebo nepovolenému použití systémového softwaru.

Společnost SIE Inc., její dceřiné společnosti a poskytovatelé licence si vyhrazují právo v případě porušení této smlouvy podat žalobu. Společnost SIE Inc. se může podílet na vládní či soukromé žalobě nebo vyšetřování v souvislosti s vaším používáním systémového softwaru.

 

7. OMEZENÍ EXPORTU A SOULAD SE ZÁKONY

Systémový software může obsahovat technologii, která podléhá určitým omezením v rámci právních předpisů a nařízení o kontrole vývozu. Váš systém PS5 jako takový nemůže být vyvezen nebo zpětně vyvezen osobám a subjektům v rozporu s těmito právními předpisy a nařízeními. Při používání systémového softwaru musíte dodržovat tyto právní předpisy.

 

8. ZÁVAZNÁ INDIVIDUÁLNÍ ARBITRÁŽ PRO OBYVATELE USA NEBO ZEMÍ V SEVERNÍ, STŘEDNÍ NEBO JIŽNÍ AMERICE

Následující podmínky v tomto oddílu 8 se v plném ze zákona povoleném rozsahu na vás vztahují pouze v případě, že máte trvalé bydliště ve Spojených státech amerických nebo v zemi Severní, Střední nebo Jižní Ameriky.

Pojmem „spor“ se rozumí jakýkoli spor, nárok nebo neshoda mezi vámi a společnostmi SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC nebo jejich současnými nebo minulými dceřinými společnostmi společnosti SIE Inc., nebo případnými předchůdci či nástupci některé ze společností uvedených výše, včetně Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC a Sony Interactive Entertainment America LLC (dále jen „subjekt společnosti Sony“) ohledně používání systémového softwaru, ať již na základě smlouvy, ze zákona, nařízení, vyhlášky nebo občanskoprávního deliktu (včetně podvodu, uvedení v omyl, podvodného navádění nebo nedbalosti), nebo na základě jakékoli jiné právní teorie či teorie vztahující se k právu spravedlnosti, a zahrnuje platnost, vymahatelnost či rozsah tohoto oddílu 8 (vyjma vymahatelnosti níže uvedeného bodu o vzdání se práva na skupinovou žalobu). Pojem „spor“ má nejširší možný význam, který bude vymáhán.

Vedete-li spor (jiný, než který je popsán níže jako vyloučený z rozhodčího řízení) s některým subjektem společnosti Sony nebo s vedoucími pracovníky, řediteli, zaměstnanci nebo zástupci subjektu společnosti Sony (dále jen „oponující subjekt společnosti Sony“), který nelze vyřešit vyjednáváním, jak je požadováno níže, musíte se vy a oponující subjekt společnosti Sony požádat o vyřešení sporu v rámci rozhodčího řízení ve věci sporu dle podmínek oddílu 8 a nikoli vést spor před soudem. Rozhodčím řízením se rozumí, že spor bude vyřešen nestranným rozhodcem namísto soudcem nebo porotou soudu.

VY I SUBJEKTY SPOLEČNOSTI SONY SOUHLASÍTE, ŽE JAKÝKOLI NÁROK UPLATNĚNÝ VÁMI NEBO SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY PŘED SOUDEM ZABÝVAJÍCÍM SE DROBNÝMI ŽALOBAMI NEPODLÉHÁ PODMÍNKÁM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ UVEDENÝM V TOMTO ODDÍLU 8.

JESTLIŽE SI NEPŘEJETE BÝT VÁZÁNI ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM NEBO VZDÁNÍM SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU V TOMTO ODDÍLU 8, MUSÍTE TUTO SKUTEČNOST SPOLEČNOSTI SIE PÍSEMNĚ OZNÁMIT DO 30 DNŮ OD DATA, KDY JSTE TUTO SMLOUVU PŘIJALI. VAŠE PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ MUSÍ BÝT POSLÁNO SPOLEČNOSTI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, K RUKÁM: PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ – VZDÁNÍ SE PRÁVA, A MUSÍ OBSAHOVAT: (1) VAŠE JMÉNO, (2) VAŠI ADRESU, (3) VAŠE PŘIHLAŠOVACÍ ID, POKUD JEJ MÁTE, A (4) JASNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE SI NEPŘEJETE ŘEŠIT SPORY S KTERÝMKOLI SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY PROSTŘEDNICTVÍM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

VEDETE-LI SPOR S NĚKTERÝM SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY, MUSÍTE POSLAT PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, K RUKÁM: PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ – ŘEŠENÍ SPORŮ, ABYSTE OPONUJÍCÍMU SUBJEKTU SPOLEČNOSTI SONY UMOŽNILI VYŘEŠIT SPOR NEFORMÁLNÍ CESTOU PROSTŘEDNICTVÍM VYJEDNÁVÁNÍ.

Souhlasíte, že při řešení sporu budete jednat v dobré víře maximálně 60 dnů od okamžiku, kdy jste doručili oznámení o sporu. Pokud oponující subjekt společnosti Sony váš spor do 60 dnů od přijetí oznámení o sporu nevyřeší, můžete se vy nebo oponující subjekt společnosti Sony domáhat svého nároku v rámci rozhodčího řízení dle podmínek tohoto oddílu 8.

PŘÍPADNÉ ŘÍZENÍ NA VYŘEŠENÍ SPORU, AŤ JIŽ VEDENÉ FORMOU ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NEBO PŘED SOUDEM, BUDE PROBÍHAT POUZE NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI A NIKOLI JAKO SKUPINOVÁ ŽALOBA, ŽALOBA V ZASTOUPENÍ NEBO JAKO ŽALOBA PODANÁ JMENOVANÝM NEBO NEJMENOVANÝM ČLENEM SKUPINY, ŽALOBA SPOLEČNÁ S JEDNÍM ZÁSTUPCEM NEBO ŽALOBA ZE STRANY SOUKROMÉHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, POKUD SE NA TAKOVÉM POSTUPU VY A OPONUJÍCÍ SUBJEKT SPOLEČNOSTI SONY VÝSLOVNĚ PÍSEMNĚ NEDOHODNETE PO ZAHÁJENÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

Pokud se vy nebo oponující subjekt společnosti Sony rozhodnete vyřešit váš spor prostřednictvím rozhodčího řízení, může strana, která rozhodčí řízení iniciovala, postoupit toto řízení Americké arbitrážní asociaci („AAA“ – American Arbitration Association) na www.adr.org, nebo Soudní rozhodčí a mediační službě („JAMS“ – Judicial Arbitration and Mediation Services) na www.jamsadr.com. V případě, že podmínky tohoto oddílu 8 budou v rozporu s řádem rozhodčí organizace, kterou si strany zvolí, mají podmínky tohoto oddílu 8 přednost.

Vy i subjekty společnosti Sony souhlasíte, že tato rozhodčí doložka je dokladem transakce mezistátního obchodu a na interpretaci a uplatnění tohoto oddílu 8 se tedy uplatní podmínky a pravidla zákona Federal Arbitration Act a řád AAA uvedené níže. Pro nároky do výše 75 000 amerických dolarů se použijí doplňkové postupy asociace AAA pro spory týkající se spotřebitelů (dále jen „Doplňkové postupy“), včetně sazebníku poplatků za rozhodčí řízení uvedeného v části C-8 doplňkových postupů. Pro nároky převyšující 75 000 amerických dolarů se uplatní řád pro komerční rozhodčí řízení obchodní asociace AAA a příslušné sazebníky poplatků pro řízení zabývající se jinou než skupinovou žalobou.

Řád AAA jsou k dispozici na stránkách www.adr.org nebo telefonním čísle 1-800-778-7879. Kromě toho, pokud vaše nároky nepřevyšují hodnotu 75 000 amerických dolarů a vy jste předložili oznámení a v dobré víře jednali s oponujícím subjektem společnosti Sony, jak je uvedeno výše, a rozhodce vás shledá vítěznou stranou v rozhodčím řízení, máte nárok na náhradu přiměřených poplatků a nákladů spojených s právním zastoupením dle rozhodnutí rozhodce, a to vedle všech nároků na náhradu těchto poplatků a nákladů dle regulačních státních nebo federálních právních předpisů přiznaných oponujícímu subjektu společnosti Sony nebo vám.

Rozhodce vydá písemný nález, nemusí však poskytnout odůvodnění, pokud o něj strana nepožádá. Nález rozhodce bude závazný a konečný, vyjma práva na odvolání vyplývajícího ze zákona FAA, a pro účely výkonu může být předložen jakémukoli soudu, který má pravomoc nad stranami.

Vy nebo oponující subjekt společnosti Sony můžete zahájit rozhodčí řízení buď v okresu San Mateo v Kalifornii, nebo v okresu vašeho trvalého bydliště. Pokud si zvolíte okres vašeho trvalého bydliště, oponující subjekt společnosti Sony je oprávněn převést rozhodčí řízení do okresu San Mateo, jestliže souhlasí, že uhradí veškeré dodatečné poplatky nebo náklady, které vám v důsledku změny místa vzniknou, ve výši stanovené rozhodcem.

Pokud bude některý bod v rámci tohoto oddílu 8 (jiný než výše uvedený bod o vzdání se práva na skupinovou žalobu) nezákonný nebo nevymahatelný, bude příslušný bod z tohoto oddílu 8 oddělen a zbývající část tohoto oddílu 8 bude plně účinná. V případě, že bude bod o vzdání se práva na skupinovou žalobu shledán nezákonným nebo nevymahatelným, stane se nevymahatelným celý tento oddíl 8, a o sporu bude rozhodovat soud.

Tento oddíl 8 zůstává v platnosti i po ukončení smlouvy.

 

9. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Pokud se vaše trvalé bydliště nachází v Japonsku nebo v zemi/oblasti ve východní nebo jihovýchodní Asii, potom se tato smlouva bude řídit a bude vykládána a interpretována v souladu s právním řádem Japonska s vyloučením jeho kolizních norem. Každý spor, který vyplyne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude předkládán výhradně okresnímu soudu v Tokiu v Japonsku.

Pokud se vaše trvalé bydliště nachází v Evropě, Africe, Austrálii a Oceánii, na Blízkém východě, v Indii, na Ukrajině nebo v Ruské federaci, potom se tato smlouva bude řídit a bude vykládána a interpretována v souladu s anglickým právním řádem s vyloučením jeho kolizních norem, ale budete mít dodatečnou ochranu závazných práv země vašeho bydliště.

Pokud žijete jinde, bude se tato smlouva řídit, bude vykládána a interpretována v souladu se zákony státu Kalifornie, s vyloučením jeho kolizích norem. Pokud se vaše trvalé bydliště nachází ve Spojených státech amerických, každý spor, který nepodléhá rozhodčímu řízení ani není veden před soudem zabývajícím se drobnými žalobami, musí být veden před příslušným soudem, a to buď před vrchním soudem pro stát Kalifornie v okresu San Mateo, nebo před okresním soudem Spojených států pro severní Kalifornii.

 

10. OBECNÉ PRÁVNÍ INFORMACE

Závazná je pro vás nejaktuálnější verze této smlouvy. Aktuální verzi této smlouvy vhodnou k vytištění najdete na adrese https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. Váš pokračující přístup k systémovému softwaru a jeho používání vyjadřuje váš souhlas s nejnovější verzí této smlouvy.

Pokud některé ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude nijak dotčena ani narušena. Berete na vědomí, že vaše porušení této smlouvy by mohlo společnosti SIE Inc. způsobit nenapravitelnou škodu, za kterou by peněžní náhrada nemusela být odpovídajícím nápravným opatřením, a že vedle všech ostatních nápravných opatření, které mohou společnosti SIE Inc. plynout ze zákona, má společnost SIE Inc. nárok na spravedlivé vyrovnání.

Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností SIE Inc. v souvislosti se systémový softwarem a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ujednání ohledně jejího předmětu. Neuplatnění nebo opožděné uplatnění jakéhokoli práva vyplývajícího z této smlouvy neznamená vzdání se tohoto práva. Společnost SIE Inc. může svá práva vyplývající z této smlouvy, včetně svých práv požadovat dodržování podmínek této smlouvy, postoupit kterékoli dceřiné společnosti SIE Inc.