ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ PLAYSTATION®4 (เวอร์ชัน 2.0)

 

โปรดอ่านข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ PLAYSTATION®4 นี้ ("ข้อตกลง") อย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจสิทธิ์และภาระผูกพันของท่าน

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างท่านและ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc") การเข้าถึงหรือการใช้ซอฟต์แวร์ระบบใน PlayStation®4 ของระบบความบันเทิงทางคอมพิวเตอร์ของ SIE Inc ("ระบบ PS4™") มีเงื่อนไขอย่างชัดแจ้งว่าท่านต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ การใช้ระบบ PS4 ของท่านแสดงว่าท่านสามารถเข้าทำสัญญาภายใต้กฎหมายของประเทศของท่าน และท่านยินยอมที่จะได้รับการผูกมัดโดยข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

ท่านยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของตัวท่านเอง และในนามของบุคคลอื่นที่เข้าถึงหรือใช้: (1) ระบบ PS4 ของท่าน หรือ (2) บัญชีระบบ PS4 ของท่าน หรือบัญชี Sony Entertainment Network ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PS4 นี้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการที่บุคคลอื่นใช้ระบบ PS4 ของท่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ของบุคคลเหล่านั้น

SIE Inc ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เป็นระยะๆ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบ เวอร์ชันล่าสุดของข้อตกลงนี้จะแทนที่เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ระบบ, เฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันอื่นๆ ที่รวมอยู่ในระบบ PS4 ของท่าน และโปรแกรมแก้ไข, การอัพเดท, อัพเกรด หรือเวอร์ชันใหม่ใดๆ ของซอฟต์แวร์ระบบ, เฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นั้นๆ และซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันอื่นๆ ที่ไม่ว่า SIE Inc หรือบริการหรือเครือข่ายออนไลน์ของ Sony, PlayStation™Network, เว็บไซต์ SIE Inc หรือสื่อเกม PS4 จัดหาให้หรือมีให้แก่ระบบ PS4 ของท่าน ตลอดข้อตกลงนี้ ขอเรียกซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ทั้งหมดที่กล่าวถึงในย่อหน้านี้รวมกันว่า "ซอฟต์แวร์ระบบ"

หากท่านอยู่ในอเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้ หรืออเมริกากลาง เกมส์ทั้งหมดและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่พร้อมให้บริการเพื่อให้ใช้กับระบบ PS4 ของท่านนั้น ไม่ใช่การจำหน่ายให้แก่ท่าน เพียงแต่ให้สิทธิ์การใช้แก่ท่านเท่านั้น ตามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งท่านสามารถอ่านได้ที่ http://us.playstation.com/softwarelicense

หมายเหตุ: หากท่านอาศัยในสหรัฐอเมริกา หรืออาศัยในประเทศในอเมริกาเหนือ, อเมริกากลาง หรืออเมริกาใต้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้อตกลงนี้มีข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะบุคคลที่มีผลผูกมัด และการสละสิทธิ์การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลรวมอยู่ในส่วนที่ 9 ซึ่งมีผลต่อสิทธิ์ของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ และเกี่ยวข้องกับ "ข้อพิพาท" ใดก็ตาม (ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 9) ระหว่างท่านและ "บริษัท SONY" (ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 9) ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกมัด และการสละสิทธิ์การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลนั้น ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 9

 

1. การอนุญาตให้ใช้

ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ SIE Inc ให้สิทธิ์ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, และไม่ใช่เชิงพาณิชย์แก่ท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเฉพาะระบบ PS4 ของท่านแต่เพียงผู้เดียว สิทธิ์ของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันก่อนๆ ที่นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันปัจจุบันจะยุติลงทันทีที่ท่านสามารถรับหรือติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ระบบลงในระบบ PS4 ของท่าน

บางข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จาก SIE Inc หรือจากบุคคลที่สาม อาจกำหนดว่า SIE Inc จัดหาการแจ้งและข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลที่สามนั้นๆ ให้แก่ท่าน การแจ้งและข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้เหล่านี้มีให้ท่านที่ https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/ หรือที่ใดก็ตามที่ SIE Inc เห็นว่าเหมาะสม

สิทธิ์ทั้งหมดในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบที่ให้แก่ท่านนั้นอยู่ในรูปของการอนุญาตให้ใช้เท่านั้น ไม่ใช่สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ใดๆ ในซอฟต์แวร์ระบบ SIE Inc และผู้ให้อนุญาตของบริษัทสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีในซอฟต์แวร์ระบบ การใช้หรือการเข้าถึงซอฟต์แวร์ระบบทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง SIE Inc และผู้ให้อนุญาตของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ระบบ ยกเว้นตามที่ข้อตกลงนี้ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง

 

2. ข้อจำกัด

ห้ามมิให้เช่า, ให้ผู้อื่นเช่า, ออกใบอนุญาตแทน เผยแพร่ ดัดแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือแปลซอฟต์แวร์ระบบ ห้ามมิให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แก้รหัส หรือแยกองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ระบบ สร้างงานสืบเนื่องของซอฟต์แวร์ระบบ หรือพยายามสร้างรหัสต้นทางของซอฟต์แวร์จากรหัสจุดหมายของซอฟต์แวร์นั้น ห้ามมิให้ (1) ใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาต, ผิดกฎหมาย, ปลอม หรือที่ถูกดัดแปลงแก้ไขกับซอฟต์แวร์ระบบ (2) ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อหลบหลีก, ปิดการทำงาน หรือหลบหลีกการเข้ารหัส, การรักษาความปลอดภัย หรือกลไกการรับรองความถูกต้องใดๆ ของระบบ PS4

 (3) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันก่อนๆ อีกครั้ง ("การดาวน์เกรด") (4) ฝ่าฝืนกฎหมาย, ข้อบังคับ หรือบทกฎหมาย หรือสิทธิ์ใดก็ตามของ SIE Inc หรือของบุคคลที่สาม อันเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์ระบบ (5) ใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดก็ตาม เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ระบบยอมรับหรือใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต, ผิดกฎหมาย, หรือละเมิดลิขสิทธิ์

 (6) ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ระบบในลักษณะใดก็ตามนอกเหนือจากผ่านวิธีการแจกจ่ายที่ได้รับอนุญาตจาก SIE Inc หรือ (7) แสวงหาผลประโยชน์จากซอฟต์แวร์ระบบในลักษณะใดก็ตามที่นอกเหนือไปจากการใช้ซอฟต์แวร์ระบบกับระบบ PS4 ของท่านตามเอกสารประกอบ และกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเพื่อออกแบบ, พัฒนา, อัพเดท หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อใช้กับระบบ PS4 ของท่าน

จะถือว่าข้อจำกัดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายในประเทศของท่านอนุญาต

 

3. บริการและการอัพเดท ข้อตกลงและเนื้อหาของบุคคลที่สาม

SIE Inc อาจจัดหาการอัพเดท, อัพเกรด หรือบริการบางอย่างสำหรับซอฟต์แวร์ระบบให้แก่ท่าน การอัพเดท, อัพเกรด หรือบริการบางอย่างอาจได้รับการจัดหาให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ PlayStation™Network และอาจมีให้แก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตของ SIE Inc ท่านยินยอมให้ SIE Inc จัดหาการอัพเดท, อัพเกรด และบริการอัตโนมัติเหล่านี้ให้แก่ท่าน

บริการอาจรวมถึงการอัพเดทล่าสุด หรือการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ระบบรุ่นใหม่ที่มีโปรแกรมแก้ไขการรักษาความปลอดภัย, เทคโนโลยีใหม่ หรือการตั้งค่าที่ได้รับการแก้ไข และคุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือป้องกันการใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตกับระบบ PS4 ของท่าน การอัพเดท, อัพเกรด และบริการเหล่านี้อาจมีผลต่อการทำงานของระบบ PS4 ของท่าน และ SIE Inc ไม่ขอรับผิดชอบต่อผลใดๆ ดังกล่าว หรือความเสียหายใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากกระบวนการติดตั้งนั้น

ท่านต้องติดตั้งหรือได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดทันทีที่ท่านสามารถทำได้อย่างเหมาะสม การอัพเดท, อัพเกรด หรือบริการบางอย่างอาจเปลี่ยนการตั้งค่าในปัจจุบันของท่าน ทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูลหรือเนื้อหา หรือทำให้สูญเสียการทำงานหรือคุณสมบัติ SIE Inc ขอแนะนำให้ท่านสำรองข้อมูลทั้งหมดของท่านเป็นประจำตามที่ท่านสามารถทำได้;

บุคคลที่สามอาจมีบริการหรือเนื้อหาอื่นๆ ให้แก่ท่าน และอาจกำหนดว่าท่านต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนแยกต่างหาก ซอฟต์แวร์ระบบอาจอ้างอิงถึง, แสดง หรือจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาต่างๆ ให้แก่ท่าน โดยบุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลรักษาลิงก์ดังกล่าวเอง ("เนื้อหาและลิงก์ของบุคคลที่สาม")

SIE Inc และบริษัทในเครือไม่ได้ควบคุมหรือจัดการเนื้อหาและลิงก์ของบุคคลที่สาม และไม่ได้ตรวจสอบติดตาม, อนุมัติ, รับรอง, รับประกัน หรืออุปถัมภ์เนื้อหาและลิงก์ใดๆ ของบุคคลที่สาม SIE Inc และบริษัทในเครือไม่มีภาระรับผิดต่อท่านแต่อย่างใดต่อเนื้อหาและลิงก์ของบุคคลภายนอก การที่ท่านพึ่งพาเนื้อหาและลิงก์ของบุคคลภายนอกเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และท่านเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อผลที่เกิดจากการพึ่งพาของท่าน

โปรดอ่านเอกสารประกอบระบบ PS4 ของท่านสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและลิงก์ของบุคคลที่สามผ่านระบบ PS4 ของท่าน หรือการควบคุมโดยผู้ปกครองของ PlayStation™Network

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล/การรับรองความถูกต้อง

เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของ SIE Inc ได้ SIE Inc อาจเก็บรวบรวมและเรียกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของท่าน ข้อมูลนี้อาจนำไปใช้เพื่อตรวจสอบติดตาม/วินิจฉัยระบบ, ทำการตลาด, ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้โดยไม่ระบุชื่อ, รับรองความถูกต้อง ป้องกันการคัดลอกและเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นๆ SIE Inc ยังสามารถทราบ ID เฉพาะของคอนโซลของท่านและที่อยู่ IP ของคอนโซลของท่าน ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านกำหนดให้โดยอัตโนมัติแก่ระบบ PS4 ของท่าน เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบ PS4 ของท่านกับอินเทอร์เน็ต เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้บัญชี Sony Entertainment Network ของท่านจากระบบ PS4 ของท่าน เราอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับบัญชีของท่านและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน

ระบบ PS4 นี้อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึก, แบ่งปัน และสตรีมเซสชั่นเกมเพลย์ได้ ซึ่งอาจรวมถึงเสียงและข้อความที่ท่านใช้ในการสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่น โปรดอ่านคู่มือการใช้ PS4 และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับภูมิภาคของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้และผู้ที่ติดต่อได้เมื่อมีคำถาม ณ ที่นี้ ท่านสละสิทธิ์หรือความคาดหวังใดๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว, การเก็บข้อมูลเป็นความลับ, หรือการประกาศเผยแพร่ สำหรับข้อมูลใดก็ตามในเกมเพลย์หรือการสื่อสารของท่านผ่านทางระบบ PS4 ของท่าน ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้ PS4 และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับภูมิภาคของท่าน

 

5. คุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

การใช้คุณสมบัติต่างๆ ของซอฟต์แวร์ระบบที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ("คุณสมบัติเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต") อาจทำให้ท่านต้องมีบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายหรือไร้สายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นบุคคลที่สาม ("ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต") คุณสมบัติเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบางอย่างยังอาจกำหนดให้ท่านต้องลงชื่อเข้าใช้ PlayStation™Network ด้วย การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอาจไม่พร้อมให้บริการในสถานที่ตั้งของท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายหรือมีการหยุดชะงักหรือขาดการเชื่อมต่อได้ หากท่านต้องการรับบริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับระบบ PS4 ของท่าน ท่านต้องทำข้อตกลงที่จำเป็นสำหรับบริการเหล่านั้นกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการเข้าถึงหรือใช้อินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติบางอย่างเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอาจทำงานโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ SIE Inc การเรียกดูเว็บไซต์, เล่นโปรแกรมต่างๆ หรือดาวน์โหลดโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆ อาจทำให้ติดไวรัส, สูญเสียข้อมูล หรือข้อมูลเสียหาย หรือเกิดปัญหาอื่นๆ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการทำกิจกรรมเหล่านี้ผ่านทางระบบ PS4 ของท่าน

 

6. การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิด

ซอฟต์แวร์ระบบได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" ไม่รับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย SIE Inc, บริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาต ขอยกเว้นการรับประกันโดยชัดแจ้งใดๆ ของการรับประกันโดยปริยายถึงความสามารถในการจำหน่าย, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม SIE Inc, บริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาต จะไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียข้อมูล, การสูญเสียผลกำไร หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะทางตรง, ทางอ้อม,โดยบังเอิญ, พิเศษหรือที่เป็นผลตามมา ซึ่งเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์ระบบ ตราบเท่าที่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดนี้ในประเทศของท่านได้ การจำกัด, การยกเว้น และการปฏิเสธข้างต้นมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตแม้ว่าการเยียวยาจะไม่เพียงพอก็ตาม

 

7. การละเมิดข้อตกลง การสิ้นสุดสิทธิ์ และการเยียวยาของ SIE Inc

หาก SIE Inc ตัดสินว่าท่านละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ SIE Inc อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นดำเนินการแทน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท เช่น ยกเลิกการเข้าถึงหรือการใช้บางส่วนหรือทั้งหมดของซอฟต์แวร์ระบบ, ยกเลิกการใช้ระบบ PS4 นี้ทางออนไลน์หรือออฟไลน์, ยุติการเข้าถึง PlayStation™Network ของท่าน, ปฏิเสธการรับประกัน, การซ่อมแซม, หรือบริการอื่นใดๆ ที่มีให้แก่ระบบ PS4 ของท่าน, ดำเนินการอัพเดทหรืออุปกรณ์โดยอัตโนมัติหรือบังคับ เพื่อยุติการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ความพยายามแก้ไขทางอื่นตามที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ระบบที่ถูกดัดแปลง หรือที่ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

SIE Inc, บริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องทางกฎหมาย ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อตกลงนี้ขึ้น SIE Inc อาจมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องตามกฎหมายหรือการสืบสวนของรัฐบาลหรือของเอกชน ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ระบบของท่าน

 

8. การควบคุมการส่งออกและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ซอฟต์แวร์ระบบอาจมีเทคโนโลยีบางอย่างที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการของกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการส่งออก ดังนั้น จึงไม่อาจส่งออกหรือส่งออกระบบ PS4 ของท่านอีกครั้งให้แก่บุคคลและบริษัท ที่ทำการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ระบบ

 

9. การอนุญาโตตุลาการเฉพาะบุคคลที่มีผลผูกมัดสำหรับผู้อาศัยในบางประเทศ

ข้อกำหนดต่อไปนี้ในส่วนที่ 9 นี้มีผลบังคับใช้กับท่านตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ก็ต่อเมื่อท่านอาศัยในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศใดประเทศหนึ่งในอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง หรืออเมริกาใต้เท่านั้น

คำว่า "ข้อพิพาท" หมายถึง ข้อพิพาท, ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้เถียงใดๆ ระหว่างท่านและ SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, Sony Interactive Entertainment America LLC, หรือบริษัทอื่นใดในเครือ SIE Inc, หรือบริษัทที่เคยมีสิทธิ์มาก่อนหรือที่สืบทอดสิทธิ์ต่อจากผู้ใดก็ตามข้างต้น รวมทั้ง Sony Computer Entertainment Inc. และ Sony Computer Entertainment America LLC ("บริษัท Sony") เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ระบบ ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา, บทกฎหมาย, ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, การละเมิด (รวมถึงการฉ้อฉล, การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ, สิ่งจูงใจให้เกิดการฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่อ) หรือหลักอื่นใดทางกฎหมายหรือโดยชอบธรรม และรวมถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมาย, ความสามารถในการบังคับใช้ หรือขอบเขตของส่วนที่ 9 นี้ (ยกเว้นความสามารถในการบังคับใช้วรรคที่กล่าวถึงการสละสิทธิ์การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลที่อยู่ด้านล่างนี้) "ข้อพิพาท" มีความหมายที่กว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งจะได้รับการบังคับใช้

หากท่านมีข้อพิพาท (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ว่าได้รับการยกเว้นจากการอนุญาโตตุลาการ) กับบริษัทใดก็ตามของ Sony หรือกับเจ้าหน้าที่, กรรมการ, พนักงาน และตัวแทนของบริษัท Sony ("คู่กรณีที่เป็นบริษัทของ Sony") ซึ่งหาข้อยุติโดยใช้การเจรจาตามที่กำหนดไว้ด้านล่างไม่ได้ ท่านและคู่กรณีที่เป็นบริษัทของ Sony ต้องหาข้อยุติสำหรับข้อพิพาทนั้นโดยใช้การอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทนั้นเท่านั้น ตามข้อกำหนดในส่วนที่ 9 และต้องไม่ฟ้องร้องคดีความเกี่ยวกับข้อพิพาทนั้นในศาล การอนุญาโตตุลาการหมายความว่าข้อพิพาทนั้นจะได้รับการแก้ไขโดยใช้อนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นกลาง แทนที่จะหาข้อยุติในศาลโดยใช้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน

ท่านและบริษัท Sony เห็นด้วยว่าข้อเรียกร้องใดๆ ที่ยื่นโดยท่านหรือโดยบริษัท Sony ในศาลคดีมโนสาเร่จะไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในส่วนที่ 9 นี้

หากท่านไม่ต้องการถูกผูกมัดโดยบทบัญญัติว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกมัด และการสละสิทธิ์การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลในส่วนที่ 9 นี้ ท่านต้องแจ้งให้ SIE Inc ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่ที่ท่านยอมรับข้อตกลงนี้ ต้องส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านทางไปรษณีย์ถึง SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. โดยส่งถึง SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER และในหนังสือฉบับนั้นต้องมี: (1) ชื่อของท่าน (2) ที่อยู่ของท่าน (3) ID ลงชื่อเข้าใช้ของท่าน (หากมี) และ (4) ข้อความชัดเจนที่แสดงว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะหาข้อยุติข้อพิพาทกับบริษัท SONY ใดก็ตามโดยใช้การอนุญาโตตุลาการ

หากท่านมีข้อพิพาทกับบริษัท SONY ใดก็ตาม ท่านต้องส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. โดยส่งถึง SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีที่เป็นบริษัทของ SONY หาข้อยุติข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการโดยใช้การเจรจา

ท่านยินยอมที่จะเจรจาหาข้อยุติข้อพิพาทโดยสุจริต เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากที่ท่านส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทนั้น หากคู่กรณีที่เป็นบริษัท Sony ไม่สามารถหาข้อยุติข้อพิพาทของท่านได้ภายในเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อพิพาท ท่านหรือคู่กรณีที่เป็นบริษัทของ Sony สามารถดำเนินข้อเรียกร้องของท่านในการอนุญาโตตุลาการได้ตามข้อกำหนดในส่วนที่ 9 นี้

กระบวนพิจารณาใดก็ตามในการหาข้อยุติข้อพิพาท ไม่ว่าจะโดยการอนุญาโตตุลาการหรือในศาล จะได้รับการทำขึ้นเฉพาะเป็นรายบุคคลเท่านั้น และจะไม่ทำในรูปการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลหรือโดยผู้แทน หรือในฐานะสมาชิกที่ระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อในการฟ้องคดีทั่วไปในนามกลุ่มบุคคล, รวมเป็นคดีเดียวกัน, โดยผู้แทนหรือทนายความส่วนตัว เว้นเสียแต่ว่าทั้งท่านและคู่กรณีที่เป็นบริษัทของ SONY จะยินยอมอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะกระทำเช่นนั้น หลังจากเริ่มการอนุญาโตตุลาการแล้ว

หากท่านและคู่กรณีที่เป็นบริษัทของ Sony เลือกที่จะหาข้อยุติข้อพิพาทของท่านโดยใช้การอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายที่ริเริ่มการอนุญาโตตุลาการสามารถที่จะริเริ่มการอนุญาโตตุลาการกับสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ "AAA"), www.adr.org หรือ JAMS www.jamsadr.com ได้ ให้ถือเอาข้อกำหนดของส่วนที่ 9 นี้เป็นหลัก หากข้อกำหนดเหล่านี้ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ขององค์กรการอนุญาโตตุลาการที่ทั้งสองฝ่ายเลือก

กฎหมายของรัฐบาลกลางว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ (Federal Arbitration Act หรือ "FAA") ควบคุมความสามารถในการอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ระหว่างรัฐ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือของรัฐที่ใช้บังคับ อาจมีผลบังคับใช้กับสาระของข้อพิพาท สำหรับข้อเรียกร้องเงินจำนวนน้อยกว่า 75,000 ดอลลาร์ จะใช้วิธีพิจารณาความเพิ่มเติมของ AAA สำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ("วิธีพิจารณาความเพิ่มเติม") รวมถึงตารางค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในส่วน C-8 ของวิธีพิจารณาความเพิ่มเติมดังกล่าว สำหรับข้อเรียกร้องเงินจำนวนมากกว่า 75,000 ดอลลาร์ จะใช้กฎเกณฑ์การอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ของ AAA และตารางค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับกระบวนพิจารณาการฟ้องคดีที่ไม่ใช่ในนามกลุ่มบุคคล

กฎเกณฑ์ของ AAA ดูได้ที่ www.adr.org หรือโดยโทรหมายเลข 1-800-778-7879 นอกจากนี้หากข้อเรียกร้องของท่านไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์ และท่านได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังและได้เจรจาโดยสุจริตกับคู่กรณีที่เป็นบริษัทของ Sony ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว หากอนุญาโตตุลาการตัดสินว่าท่านเป็นฝ่ายชนะในการอนุญาโตตุลาการนั้น ท่านจะมีสิทธิ์ได้คืนค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สมเหตุสมผลตามที่ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ นอกเหนือจากสิทธิ์ใดๆ ในการได้คืนค่าทนายความและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ใช้บังคับ ซึ่งมีให้แก่คู่กรณีที่เป็นบริษัทของ Sony หรือแก่ท่าน

อนุญาโตตุลาการจะออกคำตัดสินชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่จำเป็นต้องแจกแจงเหตุผลของคำตัดสิน เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับคำขอจากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกมัดและถือเป็นที่สุด ยกเว้นว่า FAA จะให้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ และสามารถยื่นคำตัดสินชี้ขาดนั้นในศาลใดก็ตามที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคู่กรณีทั้งสองเพื่อจุดมุ่งหมายในการบังคับใช้คำตัดสินนั้น

ท่านหรือคู่กรณีที่เป็นบริษัทของ Sony สามารถริเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ในเทศมณฑลซาน มาเทล รัฐแคลิฟอร์เนีย หรือเทศมณฑลที่ท่านอาศัยอยู่ หากท่านเลือกเทศมณฑลที่ท่านอาศัยอยู่ คู่กรณีที่เป็นบริษัทของ Sony อาจย้ายการอนุญาโตตุลาการไปยังเทศมณฑลซาน มาเทลได้ หากบริษัทดังกล่าวยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ท่านตามที่กำหนดโดยอนุญาโตตุลาการ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนสถานที่

หากวรรคใดก็ตามในส่วนที่ 9 นี้ (ยกเว้นวรรคเกี่ยวกับการสละสิทธิ์การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลข้างต้น) ขัดต่อกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้ วรรคนั้นจะถูกตัดออกจากส่วนที่ 9 นี้ และส่วนที่เหลือของส่วนที่ 9 นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ หากพบว่าวรรคเกี่ยวกับการสละสิทธิ์การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลขัดต่อกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้ ส่วนที่ 9 นี้ทั้งหมดจะบังคับใช้ไม่ได้ และศาลจะเป็นผู้ตัดสินวินิจฉัยข้อพิพาทนั้น

ส่วนที่ 9 นี้จะยังคงใช้ได้ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดข้อตกลงนี้

 

10. กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่นั่งพิจารณาคดี

หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศ/พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดย, ตีความ และแปลความหมายตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นเมื่อกฎเกณฑ์ของญี่ปุ่นที่ควบคุมหลักการขัดกันแห่งกฎหมายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ต้องถูกส่งไปยังศาลแขวงของกรุงโตเกียวในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

หากท่านอาศัยอยู่ในยุโรป, แอฟริกา, ออสเตรเลียและโอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง, อินเดีย หรือสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดย, ตีความ และแปลความหมายตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ยกเว้นเมื่อกฎเกณฑ์ของอังกฤษที่ควบคุมหลักการขัดกันแห่งกฎหมายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หากท่านอาศัยอยู่ที่อื่น ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดย, ตีความและ แปลความหมายตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นเมื่อกฎเกณฑ์ของแคลิฟอร์เนียที่ควบคุมหลักการขัดกันแห่งกฎหมายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากท่านอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ข้อพิพาทใดก็ตามที่ไม่ได้ใช้การอนุญาโตตุลาการ และที่ไม่ได้ริเริ่มในศาลคดีมโนสาเร่ต้องฟ้องร้องในศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาท ซึ่งอาจเป็นในศาลอุทธรณ์สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียในเทศมณฑลซาน มาเทล หรือในศาลชั้นต้นของสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

11. เรื่องทั่วไปทางกฎหมาย

ข้อตกลงนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดมีผลผูกมัดต่อท่าน SIE Inc สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ หากต้องการเข้าถึงเวอร์ชันปัจจุบันที่สามารถพิมพ์ออกมาได้ของข้อตกลงนี้ ไปที่ https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/ โปรดตรวจดูที่ URL นี้บ้างเป็นครั้งคราวเพื่ออ่านความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ การเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์ระบบของท่านต่อไป ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงเวอร์ชันล่าสุดนี้

หากข้อกำหนดใดของข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์, ขัดต่อกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ จะไม่มีผลกระทบต่อหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ความสมบูรณ์, ความถูกต้องตามกฎหมาย และการใช้บังคับได้ของข้อกำหนดที่เหลือของข้อตกลงนี้ ท่านยอมรับว่าการละเมิดข้อตกลงนี้ของท่านจะก่อให้เกิดความเสียหายที่มิอาจแก้ไขได้แก่ SIE Inc ที่ซึ่งค่าเสียหายที่เป็นเงินจะไม่เป็นการเยียวยาที่เพียงพอ และว่า SIE Inc มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาอันชอบธรรม นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นใดที่อาจมีภายใต้กฎหมาย

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและ SIE Inc อันเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ระบบ และใช้แทนความเข้าใจทั้งหมดก่อนหน้านี้หรือที่มีในระยะเวลาเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ การไม่ใช้และความล่าช้าในการใช้สิทธิ์ใดก็ตามภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์นั้น SIE Inc อาจโอนสิทธิ์ของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ให้แก่บริษัทใดก็ตามในเครือ SIE Inc ได้